Retorika

Konspektas
 5
Microsoft Word 37 KB
2 puslapiai

Retorikos konspektai. Retorikos konspektai. Retorikos špera. Retorikos špera.

RETORIKA

Pagrindiniai retorikos principai

Retorika mėgsta klasikinį aukso vidurį:trys svarbiausi retorikos principai, trys funkcijos, trys viešųjų kalbų rūšys.Trys svarbiausi jos principai-viešoji kalba turi būti:1.Darni
2.Tikslinga
3.Tinkama

DARNUMAS TIKSLINGUMAS TINKAMUMAS
Darnumo principas apima ir kalbos kompoziciją, ir kiekvieną turinio detalę, ir kalbinę bei stilistinę raišką.Darnumas-tai turinio ir formos, dalyko ir žodžio, visumos ir jos dalių tikimas, proporcijos tarp racionalumo ir emocijų, tarp faktinių ir teorinių žinių. Kiekviena viešosios kalbos struktūros dalis, mintis, žodis, frazė ar stiliaus figūra turi būti tikslinga, pavartota pagal paskirtį.Atsižvelgdamas į kalbos turinį, rūšį, siekiamus tikslus, oratorius tikslingai renkasi mintis, faktus, argumentus, kalbos priemones Kalbėti tinkamai-vadinasi, pri-sitaikyti prie esamos situa-cijos.Čia lemia oratoriaus etika, taktas, saikas, grožio suvokimas, kalbos ir stiliaus jausmas.Įgyvendinti tinkamu-mo principą yra sunkiau-sia.Tai reiškia-pasakyti:
1.Tai, kas reikia
2.Tai, kiek reikia
3.Taip, kaip reikia

Trys retorikos funkcijos

Informacinė funkcija Apeliacinė funkcija Estetinė funkcija
Susijusi su protu, pažinimu, mąstymu. Susijusi su klausytojų valios ir jausmų poveikiu. Susijusi su paties oratoriaus jausmų išraiška.
Tikslai Tikslai Tikslai
Suteikti žinių, pamokyti, išaiškinti, padėti suvokti, supažindinti, patarti, resti teisingą sprendimą. Įrodyti, įteigti, paskatinti veikti, paraginti, suagituoti. Pradžiuginti, pralinksminti, pa-malononti, pažadinti prisi-minimus, sujaudinti, paguosti, sužavėti, teikti pasigerėjimą.
Kalbėjimo būdas Kalbėjimo būdas Kalbėjimo būdas
Kabėti gyvai, aiškiai, dalykiškai, tiksliai, patraukti klausytojų dėmesį logiškais, svariais ir įtikinamais argumentais. Kalbėti aktualiai, įtaigiai, veržliai,...