Renesanso literatūra

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 42 KB
3 puslapiai

RENESANSO LITERATŪRA

XV—XVI a. Vakarų Europos kraštų kultūrinėje raidoje yra vadinamas Renesanso, arba Atgimimo, epocha. Italijoje Renesanso kultūrinis judėjimas prasidėjo anksčiau, dar XIV a. Todėl Italija laikoma Renesanso kultūros lopšiu.
Renesansas — tai didelių visuomeninio gyvenimo pasikeitimų laikotarpis, mokslo pakilimo, meno ir literatūros suklestėjimo epocha. Renesanso judėjimas buvo nukreiptas prieš viduramžių tamsumą, žmogaus asmenybės ir jo įsitikinimų varžymą. Engelsas Renesanso epochą pavadino didžiausiu progresyviu perversmu, kokio ligi tol žmonija nebuvo pergyvenusi.
Nors Renesanso epocha įeina į viduramžių istoriją, tačiau to meto menas ir kultūra nėra vien feodalinės visuomenės reiškinys. Šio laikotarpio kultūrinis pakilimas susijęs su to meto socialinio gyvenimo pakitimais. Feodalinė santvarka ima irti, joje pradeda formuotis kapitalistinio gamybos būdo elementai. Daugelyje kraštų XIV—XV a. valstiečiai atleidžiami nuo baudžiavos, kaime atsiranda naujos nuosavybės ir išnaudojimo formos. Auga ir stiprėja miestai. Palaipsniui pereinama nuo viduramžių gamybos būdo, kuris rėmėsi amatais, prie naujų gamybos formų — manufaktūrų. Geografiniai atradimai sudaro sąlygas prekybai tarp įvairių šalių plėstis, atsiranda kolonijos. Iš viduramžių miestelėnų luomo formuojasi buržuazijos klasė. Charakteringas šio laikotarpio bruožas — masiniai valstiečių sukilimai, nukreipti prieš feodalinį išnaudojimą.
Feodalizmo irimo ir kapitalizmo formavimosi laikotarpiu susidarė buržuazinės nacijos. XVI a. susikuria tokios nacionalinės valstybės, kaip Anglija, Prancūzija ir kt. Kartu su nacijų susidarymu formuojasi nacionalinės kalbos, plačiau ima reikštis literatūra nacionalinėmis kalbomis.
Prekybos ir pramonės augimas skatino žmones rutulioti mechanikos mokslą, laivininkystę. Renesanso laikotarpiu buvo padaryta daug svarbių išradimų, prisidėjusių prie mokslo pažangos: išrandamas parakas, spauda, sukonstruojamas mikroskopas, kompasas, kišeninis laikrodis ir kt. XV ir XVI a. didelį šuolį į priekį padarė įvairios mokslo šakos: astronomija, fizika, matematikė medicina, chemija ir t. t.

Kelionės ir...