Reikalavimai apskaitinei informacijai

Referatas
 5
Microsoft Word 70 KB
7 puslapiai

TURINYS
ĮVADAS3
APSKAITOS ESMĖ 4
REIKALAVIMAI APSKAITINEI INFORMACIJAI IR BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI4
APSKAITINĖS INFORMACIJOS FORMAVIMAS7
VALDYMO PASKIRTIS IR VALDYMO APSKAITOS INFORMACIJA10
APSKAITOS TOBULINIMO GALIMYBĖS12
IŠVADOS13
LITERATŪROS SĄRAŠAS14

ĮVADAS

Informacija – tai tikrovės atvaizdavimas tam tikra tvarka ir sistema. Informacija yra tai, kas perteikiama pranešant, teikiant žinių, t. y. informuojant. Tai žinios, pranešimai ar parodymai apie aplinkinį pasaulį, jame vykstančius procesus. Šios žinios gali būti perduodamos, saugomos ir apdorojamos. Jas savo gyvybinės veiklos ar darbo procese priima gyvi organizmai, valdymo mašinos ir kitos sistemos, galinčios tai daryti, o atitinkamai apdorojusios panaudoja tolesnėje savo veikloje.
Ekonominio objekto valdymą tiesiogiai parodo ekonominė informacija, t.y. žinios, susijusios su įmonių ir jų padalinių veikla. Ekonominę informaciją įmonės darbuotojai vartoja vertindami atitinkamas situacijas, reiškinius, procesus, priimdami valdymo sprendimus, todėl ji turi būti pateikta suprantama forma.Ekonominė informacija turi būti ne tik patikima ir pakankama, bet ir naudinga.Pagal funkcijas valdymo procese ekonominė informacija būna:
1) normatyvinė informacija
2) planinė informacija
3) apskaitinė (apskaitos) informacija
4) analitinė (analizės) informacija
5) ataskaitinė informacija
6) kita informacija.
Apskaitos informacija vadinami iš patikimo šaltinio gauti ir tinkamai užfiksuoti apskaitos duomenys, kurie naudojami valdymui arba gali būti naudingi valdytojams ateityje.

APSKAITOS ESMĖ
Apskaita – viena iš pirmųjų istorijoje informacijos gavimo sistemų ūkinei veiklai valdyti. Iš pradžių ji formavo informaciją apie ūkio materialinę būklę, bet vystantis visuomeninei gamybai, tapo labai sudėtinga informacijos sistema visoms ūkio grandims valdyti.
Apskaita atspindi kiekvieną atliktą ūkinę operaciją. Pirminiai duomenys apie atitinkamus ūkinės veiklos faktus, procesus ir operacijas atspindimi ir apibendrinami apskaitoje taip, kad formuotųsi daugybė informacinių rodiklių apie lėšų, jų šaltinių būklę, apie susidariusius įsipareigojimus ir pan. Duomenys apie atitinkamus faktus apskaitoje sisteminami, todėl apibendrintai apibūdina įmonės ūkinę veiklą ir jos rezultatus.
Apskaita susistemina, suskaičiuoja, nustato ir apibendrina duomenis. Jie yra sutvarkytos informacijos šaltinis. Apskaita teikia informaciją apie materialinių, darbo ir finansinių išteklių naudojimą įmonėje, apie jos ūkinės veiklos rezultatus. Šia informacija apskaita aprūpina tiek įmonės vadovybę, tiek jos padalinius. Be šios informacijos...