Regioninė raida

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 319 KB
46 puslapiai

TURINYS


REZIUMĖ3
SUMMARY3
1. REGIONINĖ RAIDA: TENDENCIJOS IR PROBLEMOS5
1.1. REGIONINĖS POLITIKOS PRIORITETAI ŠALIES RAIDOS KONTEKSTE5
1.2. REGIONINĖS PLĖTROS PLANAI: SUDERINAMUMAS SU NACIONALINIAIS IR REGIONINIAIS PRIORITETAIS15
2. ES STUKTŪRINIAI FONDAI. LIETUVOS 2004-2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO PRIEMONIŲ ĮGYVENDIMIMAS38

APIBENDRINANČIOS IŠVADOS42
CONCLUSIVE REMARKS45
PRIEDAI48

REZIUMĖ

Studijos „Regioninė raida: tendencijos ir problemos. ES paramos įgyvendinimas“ tikslas - išanalizuoti šalies apskričių ir savivaldybių parengtus regioninius plėtros planus šiais aspektais:
• Apskričių bei savivaldybių problemų ir poreikių identifikavimas bei atitikimas Valstybės ilgalaikės raidos prioritetams;
• Apskričių bei savivaldybių galimybės įgyvendinti nacionalinės raidos prioritetus pasinaudojant struktūriniais ES fondais.

Studijos tikslams pasiekti buvo analizuojami Lietuvos apskričių bei savivaldybių strateginiai planai pateikti apskričių bei savivaldybių Interneto svetainėse bei oficialiai pateikti duomenys apie ES paramos įgyvendinimą Finansų ministerijos bei Europos socialinio fondo agentūros Interneto svetainėse.

Atlikta analizė leidžia daryti sekančias išvadas:
• Apskričių strateginiai plėtros planai didžia dauguma atspindi Lietuvos viziją bei galimybes kaip turėtų būti įgyvendinama Lisabonos strategija. Iškelti prioritetai bei tikslai visose dešimt apskričių iš esmės atitinka nacionalinius ir Lisabonos strategijos raidos prioritetus. Tačiau dauguma apskričių strateginių plėtros planų yra „infrastruktūrinio“ pobūdžio. Apskričių strateginės plėtros planuose nėra pakankamai įvertintas socialinės-ekonominės sanglaudos prioritetas. Teritoriniai skirtumai nėra tiksliai identifikuoti kaip atskira tolygios raidos problema; dažniausiai nėra numatyti nei prioritetai, nei tikslinės priemonės skatinančios sanglaudą.
• 2005 m. liepos 31 d. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšų buvo tik 3% įsisavinta ir deklaruota EK. 2004-2006 m. pagal BPD numatyta skirti 4.159,372 mln. Lt. Daugiausia lėšų buvo įsisavinta ir deklaruota pagal pirmąjį prioritetą Ekonominės ir socialinės infrastruktūros plėtra, mažiausiai – pagal antrajį prioritetą Žmogiškųjų išteklių plėtra. Skirtumai yra didžiuliai tarp atskirų apskričių, teikiančių paraiškas bei vykdančių ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus. Didžiausia dauguma pareiškėjų yra iš Vilniaus apskrities. Nepakankamas ir netolygus ES struktūrinių fondų įsisavinimas apskrityse gali būti siejamas su kompetencijos stoka rengiant...