Raštvedybos pagrindiniai dokumentai

Konspektas
 5
Microsoft Word 36 KB
2 puslapiai

Raštvedybos konspektas trumpas. Raštvedybos konspektas trumpas.

Protokolas– yra dok., kuriame fiksuojami kolegialiu struktūrų taip pat
pasėdžių, susirinkimų, pasitarimų, klausimų svarstymo eiga ir būtini
priimti nutarimai. Pasirašo išrinktas asmuo. Protokolo tekstas susideda iš
įvado ir pagrindines dalies. Įvade įrašoma posedžio pirmininko, sekretores,
dalyvaujusiu asmenų vardai ir pavardes, pareigos taip pat įrašoma kokiai
įmonei firmai jie atstovauja. Jeigu kviestųjų asmenų yra daug surašomas
atskiras sąrašas kaip protokolo priedas. Įvadinėja dalyje surašomi
svarstomi klausimai. Dėstomojoje dalyje yra žymima kiekvieno klausimo
svarstymo eiga (nutarimas), po žodžio SVARSTYTA rašomas darbotvarkes
klausymas pranešėjo vardas pavarde ir trumpas pranešino turinys, po
klausymo svarstymo dalies didžiosemis raidėmis rašomas žodis NUTARTA ir parašomas priimtas nutarimas konkrečiu darb.klaus. Jeigu svarstymų klaus.
balsuojama tada nurodami ir balsavimo rezultatai jeigu nutarimas susideda
iš dalių ar daugiau punktų tada po žodžio NUTARTA dedamas dvitaškis ir
tekstas dėstomas punktais pi žodžio SVARSTYTA jeigu pranešimas pridedamas
rašome klausima skliaustelėse pranešimas pridedamas. Pasirašo posėdžio
pirmininkas ir sekretore. Suinteresuotom įstaigom siunčiamas protokolu
kopijas arba išrašai.
Motyvuotas laiškas – kartu su gyvenimo aprašymų siunčiamas ir motyvuotas
laiškas, kad informacija taptų kreiptingesnė ir veiksmingesnė, kad
sudomintų konkretų darbdavį. Motyvuota laišką reikia parašyti taip, kad
itikintumet darb. ir įrodytume jog esate tinkamas tai pareigai į kuria
pretenduojate. Laiško pradžioje nurodyti motivus kuriais kreipetes į
vadavą. Reikėtu įrašyti keleta maloniu atsilepimų apie tą įstaigą.
Pagrindinėje dalyje aprašyti savo gabejimus ir pasiektus rezultatus kurie
įrodytu, kad jūsų pretenzijos pagristos. Baigiamoji pastraipa joje
įvardinsite tolesnius...