Raštvedybos norminis metodinis pagrindas

Referatas
 5
Microsoft Word 53 KB
5 puslapiai

Rastvedyba teises aktai referatas. Rastvedyba teises aktai referatas.

TURINYS

ĮVADAS 3
1. RAŠTVEDYBOS NORMINIS METODINIS PAGRINDAS 4
1.1. RAŠTVEDYBOS NORMINĖS METODINĖS BAZĖS SAMPRATA 4
1.2. LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO NORMINIAI DOKUMENTAI 5
a) Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos archyvų departamente reglamentas 6
b) Civilinės būklės aktų įrašų ir jų keitimo dokumentų saugojimo tvarka 6
c) Valstybiniuose archyvuose aptarnavimo Lietuvos archyvų departamente reglamentas 6
1.3. ĮSTAIGOS (ĮMONĖS) RAŠTVEDYBOS INSTRUKCIJA 7
1.4. PRAKTINĖ DALIS 8
IŠVADOS 12
LITERATŪROS SĄRAŠAS 13

ĮVADAS

Kalbant apie raštvedybos norminį metodinį pagrindą reikia pirmiausiai išskirti, kam, kokiu tikslu yra formuojama tam tikra teisės aktų visuma, kodėl būtina plačiai ir labai detaliai reglamentuoti raštvedybos organizavimą bei tvarką. Todėl, manau, kad tikslinga pateikti raštvedybos organizavimo tikslus.
Raštvedybos organizavimo tikslai yra:
1. Laiku ir kokybiškai parengti dokumentus;
2. Tvarkyti ir naudoti dokumentus taip, kad būtų užtikrinta visų turimų dokumentų greita paieška;
3. Užtikrinti skaidrią, efektyvią ministerijos, ministerijos padalinių veiklą, administravimo ir atsiskaitymo gebėjimus;
4. Išsaugoti dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti ministerijos, ministerijos padalinių veiklos įrodymai ir su šia veikla susijusių asmenų teisės.
Būtent šiems tikslams pasiekti yra formuojama, kuriama norminį metodinį pagrindą sudaranti teisės aktų visuma.
Taigi, šiame darbe aš aptarsiu pagrindinius teisės aktus, kurie formuoja norminę metodinę bazę.
Pagrindinis šio rašto darbo tikslas:
 pateikti raštvedybos norminės metodinės bazės sampratą;
 aptarti Lietuvos archyvų departamento norminius dokumentus;
 paanalizuoti įstaigos (įmonės) raštvedybos instrukciją

1. RAŠTVEDYBOS NORMINIS METODINIS PAGRINDAS
1.1. RAŠTVEDYBOS NORMINĖS METODINĖS BAZĖS SAMPRATA
Norminė metodinė bazės samprata - tai yra visi įstatymai, kiti teisės aktai, rekomendacijos, kurios skirtos apibrėžti raštvedybos taisykles.
Norminės metodinės bazės pagrindą sudaro šie pagrindiniai teisės aktai:
1) Raštvedybos taisyklės, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389), Viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945), Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236), Civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), kitais įstatymais ir teisės norminiais aktais, tarptautiniu standartu ISO 15489-1:2001.
2) Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos...