Raštvedybos ir duomenų apdorojimo kompiuteriu

Referatas
 5
Microsoft Word 119 KB
16 puslapiai

Raštvedybos kompiuteriu kaina. Raštvedybos kompiuteriu kaina.

KLAIPĖDIS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJOS
VERSLO FAKULTETAS

RAŠTVEDYBOS IR DUOMENŲ APDOROJIMO KOMPIUTERIU REFERATAS

Darbą atliko:
neakyvaizdinių studijų

1 dn kurso studentė
Janina Jonušienė

Darbą tikrino:
dėstytoja
XXXX XXXXX

Klaipėda, 2003 m.

Klausimai ir užduotys raštvedybos diferencinei įskaitai

TURINYS:

|Antraštė |Puslapi|
| |s |


1. Vadovaujantis nurodyta literatūra atsakyti raštu į klausimus:
3
1. Kaip tvarkomi ir registruojami gaunami dokumentai?
3-4
2. Kaip tvarkomi ir registruojami įstaigoje parengti dokumentai?
(informaciniai
siunčiamieji ir vidaus dokumentai).
5-7
3. Kaip turi būti sudaromos ir formuojamos įstaigos bylos? Kas tai yra
bylų no-
menklatūra? 8-12
4. Kaip vykdoma dokumentų vertės ekspertizė?
13
5. Apibūdinkite dalykinio laiško užsienio partneriams sudedamąsias
dalis.
Kokie bendrieji rašymo į užsienį dalykinio laiško reikalavimai?
14-21
2. Mokėti parengti: įvairius raštus, pažymą, aktą, protokolą, įsakymą,
prašymą,
gyvenimo aprašymą. 22
1. Parengti dokumentai 22-31
Priedai 32-42
Naudota literatūra ir interneto svetainės
43

1. Vadovaujantis nurodyta literatūra atsakyti raštu į klausimus:

1.1. Kaip tvarkomi ir registruojami gaunami dokumentai?

1. Visa gaunama įstaigos, įmonės ar organizacijos korespondencija yra
priimama už tai atsakingo skyriaus arda darbuotojo. Visa
korespondencija yra paskirstoma vadovo nustatyta tvarka.
2. Gauti dokumentai išimami iš vokų ir peržiūrimi. Vokai prie dokumentų
nesegami, nebent siuntėjo adresas yra nurodytas tiktai ant voko. Arba
reikia pašto antspaudo dokumento išsiuntimo ir gavimo datai įrodyti.
Jeigu gautame dokumente trūksta nurodytų pridedamų priedų, apie
tai pranešame siuntėjui.
3. Jeigu dokumentai yra atnešti blogu adresu, juos persiunčiame adresatui
arba grąžiname siuntėjui kartu su voku.
4. Jeigu kartu su gaunamu dokumentu (prašymu, pareiškimu) yra pateikiami
asmens dokumentai (asmens pasas, gimimo liudijimas, socialinio
draudimo pažymėjimas), tai padarius asmens dokumentų kopijas,
originalai yra bgrąžinami pateikusiajam.
5. Gaunami dokumentai, kurie yra adresuoti įmonei, įstaigai ar
organizacijai, jų vadovams, poskyriams arba darbuotojams, turi būti
registruojami.
Yra neregistruojamų gaunamų raštų, tai: sveikinimai, kvietimai,
reklaminiai bukletai, privatūs laiškai ir kt. Kurie nėra susiję su įmonės,
įstaigos ar organizacijos veikla, atsakomybe ir rizika, kuri kyla dėl
dokumentų neįregistravimo.
6. Visi...