Raštvedybos darbas

Referatas
 5
Microsoft Word 133 KB
17 puslapiai

Referatai anglų kalba įforminamas. Referatai anglų kalba įforminamas.

TURINYS

1. DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLĖS 3
1.2 BENDROSIOS NUOSTATOS 3
1.3 BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 3
1.4 DOKUMENTŲ REKVIZITAI 3
1.5 TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 7
1.6 ORGANIZACINIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 7
1.7 INFORMACINIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 8
1.8. DOKUMENTŲ PRIEDAI IR IŠRAŠAI 9
2. BLANKAI 11
2.1 RAŠTŲ BLANKAS 12
2.2 ĮSAKYMŲ BLANKAS 13
3. ASMENŲ REIKALŲ RAŠTAI 14
3.1 PRAŠYMAS PRIVATAUS ASMENS DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ 15
3.2 PRAŠYMAS ĮMONĖS DARBUOTOJO DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ 16
3.3 PRAŠYMAS ĮMONĖS DARBUOTOJO DĖL MOKYMOSI ATOSTOGŲ 17
3.4 PASIAIŠKINIMAS (PAVĖLAVIMAS Į DARBĄ) 18
3.5 ĮGALIOJIMAS 19
3.6 MOTYVACINIS LAIŠKAS 20
3.7 GYVENIMO APRAŠYMAS (LIETUVIŲ KALBA) 21
3.8 CURRICULUM VITAE (ANGLŲ KALBA) 22
4. TVARKOMIEJI DOKUMENTAI 23
4.1 VEIKLOS ĮSAKYMAS 24
4.2 PERSONALO ĮSAKYMAI: ĮSAKYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ 25
4.3 ĮSAKYMAS DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ 26
4.4 ĮSAKYMAS DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO (DARBUOTOJO PRAŠYMU) 27
5. ORGANIZACINIAI DOKUMENTAI 28
5.1 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIKIS“ ĮSTATAI 29
5.2 KOMERCINĖ SUTARTIS (ORIGINALI) 30
6. INFORMACINIAI DOKUMENTAI 31
6.1 NEREGISTRUOTINŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 32
6.2 INICIATYVINIS RAŠTAS (PAKLAUSIMAS) 33
6.3 ATSAKOMASIS RAŠTAS 34
6.4 REKOMENDACIJA 35
6.5 TARNYBINIS PRANEŠIMAS 36
6.6 PROTOKOLAS 37
6.7 PROTOKOLO (IŠRAŠAS) 39
6.8 NUSIDĖVĖJUSIO INVENTORIAUS NURAŠYMO AKTAS 40
6.9 PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS 41
6.10 PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS 42
6.11 ARCHYVO PAŽYMĖJIMAS 43
6.12 DALYKINIS LAIŠKAS (ANGLŲ KALBA) 44
MOKĖJIMO PAVEDIMAS 45
DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO
TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas, tvarkomųjų, organizacinių, informacinių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, kurie taikomi nepriklausomai nuo šių dokumentų parengimo būdo ar laikmenos. Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai taikomi ir kitiems įstaigų dokumentams, atsižvelgiant į jų paskirtį bei kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.Dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims yra rekomendaciniai.
Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymais. Jose vartojamos sąvokos:
Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumento...