Raidos psichologijos tyrimų organizavimas

Referatas
 5
Microsoft Word 90 KB
11 puslapiai

Preliminariniai tyrimai. Preliminariniai tyrimai.KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
PSICHOLOGIJOS KATEDRA

RAIDOS PSICHOLOGIJOS TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS

Referatas

Darbą parengė
Gitana Stankienė
I k. 9 gr. studentė


Darbo vadovė
doc. dr. A.Liniauskaitė

Klaipėda, 2004
TURINYS

Įvadas 3
I. Duomenų rinkimo metodai 4
1. Imties tūrio parinkimo būdai 4
2. Natūralistinis stebėjimas (lauko metodas) 4
3. Apklausa, interviu 5
4. Atvejo analizė 6
II. Bendrosios raidos tyrimų schemos 6
1. Koreliacinis tyrimas 6
2. Eksperimentas 7
2.1. Preliminariniai tyrimai 7
2.2. Tikrieji eksperimentiniai tyrimai 7
2.3. Kvazieksperimentiniai tyrimai 8
2.4. Eksperimentinio tyrimo patikimumas ir validumas 8
2.5. Eksperimento tyrimo etapai 9
2.6. Laboratorinis eksperimentas 10
2.7. Natūralus eksperimentas 10
III. Raidos tyrimo schemos 10
1. Skersinio pjūvio tyrimai 10
2. Tęstiniai (longitudiniai) tyrimai 11
3. Laiko periodų tyrimai 11
4. Sekos tyrimai 11
Išvados 12
Literatūra 13

Įvadas

Gyvenimo raidos tyrimas – palyginti nauja disciplina. Tyrimais mėginama
nustatyti, kiek ir kokiomis sąlygomis žmogaus raida gali kisti ir kas ją
gali riboti.

Atliekant raidos psichologijos tyrimus, kaupiama daug informacijos apie
įprastą ir neįprastą elgesį, apie paveldėtas ir gyvenant įgytas ypatybes,
apie aplinkos įtaką individo raidai ir kt.

Taigi, raidos psichologijos tyrimų tikslas – suprasti žmogaus augimą ir
keitimąsi. Mėginama nustatyti, kokie įvykiai ir aplinkybės suformavo tą
individą, stengiamasi prognozuoti jo ateitį. Raidos psichologija, pasak
Ritos Žukauskienės, pagrįsta moksliniu žmogaus mąstymo, kalbos, emocijų,
bendravimo ypatybių, fizinės žmogaus raidos tyrimu, rūpinimusi praktiniais
jo poreikiais ir kt. (3, 12).

Dalis psichologinių tyrimų yra nukreipti analizuoti žmogaus prigimtį,
t.y. tiriami asmens sugebėjimai ir kitos įgimtos ypatybės, kituose
tyrimuose pabrėžiama ugdymo svarba. Nuolatiniai klausimai: kuris iš procesų
– brendimas ar išmokimas – yra svarbiausias individo raidai, žmogaus raida
– vientisas ar netolydus procesas – yra konkrečių tyrimų ir teorinių
svarstymų objektai.

Be abejonės, raidos psichologijos tyrimų objektais domisi ne vien tik
raidos psichologai. Raidos tyrimas – įvairių mokslo disciplinų sritis.
Norint tinkamai suprasti raidos sudėtingumą, turime įvertinti sociologijos,
antropologijos, biologijos ir neurologijos indėlį.

Šiame darbe:

1. apžvelgsiu duomenų rinkimo metodus,

2. pristatysiu...