Profilinio mokymo modelis dokumentas

Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

PROFILINIO MOKYMO MODELIS

Profilinio mokymo modelis aprašo pagrindinius vidurinio ugdymo organizavimo principus ir mokymosi alternatyvas. Jo esmė yra mokymo diferencijavimas atsižvelgiant į moksleivių siekius, polinkius, gebėjimus, sudarant jiems galimybes pasirinkti mokymosi kryptį atitinkančius dalykus bei skirtingus jų kursus.

Profilinio mokymo uždaviniai

Profiliniu mokymu siekiama:
• užtikrinti, kad kuo daugiau jaunuolių įgytų kokybišką vidurinį išsilavinimą, ir šitaip kelti visuomenės išsilavinimo lygį;
• gilinti demokratinius bei humanistinius mokyklos pagrindus, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą, padaryti jį patrauklesnį, efektyvesnį, geriau atliepiantį kintančius visuomenės ekonominės ir socialinės plėtros poreikius, sudaryti galimybę moksleiviams rinktis savo gabumus ir poreikius atitinkantį mokymosi kelią;
• rengti moksleivius mokytis visą gyvenimą siekiant prisitaikyti prie spartėjančios visuomenės gyvenimo kaitos ir sociokultūrinių globalizacijos procesų; daugiau dėmesio skirti moksleivių bendrųjų gebėjimų ugdymui atsižvelgiant į besikuriančios žinių visuomenės poreikius;
• sumažinti atotrūkį tarp akademinės bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo krypčių, sudarant platesnes galimybes skirtingus mokymosi kelius pasirinkusiems, taip pat profesines mokyklas baigusiems moksleiviams tęsti mokslą aukštosiose mokyklose;
• plėtoti švietimo valdymo decentralizavimą, sudarant sąlygas dalį ugdymo turinio formuoti pačiai mokyklai atsižvelgiant į savo raidos viziją, turimus išteklius, moksleivių ir regiono poreikius.
Svarbiausi profilinio mokymo uždaviniai yra šie:
1. Sudaryti sąlygas harmoningai asmenybei ugdyti.
2. Sudaryti kiekvienam moksleiviui galimybę rinktis savo gabumus, polinkius ir poreikius atitinkantį mokymosi kelią.
3. Padėti moksleiviui:
3.1. stiprinti mokymosi motyvaciją ir mažinti galimų mokymosi nesėkmių tikimybę;
3.2. išvengti pernelyg didelių mokymosi krūvių;
3.3. apsispręsti dėl savo tinkamumo tam tikrai profesinės veiklos sričiai, apgalvotai rinktis būsimą profesiją;
3.4. įgyti papildomų žinių ir gebėjimų, išplečiančių atitinkamai veiklos sričiai reikalingą teorinį akiratį ir praktinę patirtį.
4. Diferencijuoti bei individualizuoti ugdymą.
5. Daryti ugdymą prieinamesnį specialiųjų poreikių vaikams.
Profilinis mokymas įgyvendinamas moksleivius suburiant į palyginti pastovias grupes pagal profilius, pakraipas, atskirus dalykus ar skirtingus dalyko kursus, moksleivių siekius, ar(ir) kt. Kiekviena tokia grupė mokosi pagal dalyko atitinkamo kurso programą. Šios programos tarp savęs skiriasi tikslais,...