Profesinis mokymas

Referatas
 5
Microsoft Word 52 KB
4 puslapiai

Masininis mokymas referatas. Profesinis mokymas referatai. Masininis mokymas referatas. Profesinis mokymas referatai.

1. Profesinis mokymas …………………………………….2
2. Profesinio mokymo tikslai ir uždaviniai. Jų rūšys ….……2
3. Profesinis mokymas Lietuvoje (po 1990 metų) ………….5
4. Išvados ……………………………………………………9
5. Naudota literatūra ………………………………….……10

Profesinis mokymas

Profesinis mokymas (rengimas)-tai veiksmas, parengiąs žmogų tam tikrai profesijai, pašaukimui. Jo paskirtis yra suteikti tam tikrai profesijai reikalingų žinių, sudaryti reikiamus įgūdžius. “Profesinio rengimo” sąvokoje akcentuotina, kad profesinis rengimas-nepertraukiamas žmonių ugdymo procesas, kuriame žmogus, kaip asmenybė, nuolat įgyja ugdomąsias vertybes, svarbias jo profesinei veiklai.
Profesinis rengimas-integrali visuminio asmenybės ugdymo dalis. “Profesinio rengimo tikslas yra sąmoninga, savarankiška, veikli, tautos ir valstybės reikmėms subrendusi, nuolat besimokanti asmenybė, kuri, remdamasi dalykinėmis, profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis, kuria asmeninį gyvenimą, materialines ir dvasines vertybes, visuomenės gerovę, dalyvauja demokratinės visuomenės kūrimo procese”.[2;19]
Profesinis rengimas neapsiriboja įgytu mokymosi patyrimu, tai ilgalaikis procesas, apimantis visus profesinio rengimo etapus. Darbdavių nuomone, besimokančiuosius reikėtų mokyti pačios naujausios technologijos, su naujausiais, daugiau galimybių turinčiais, o ne pasenusiais įrengimais, supažindinti su pažangiausiais pasiekimais, tik tuomet žmogus įgis pasitikėjimą, bus savarankiškas ir iniciatyvus. Reikia didesnį dėmesį kreipti ne tik į praktinių įgūdžių lavinimą, bet ir į bendrą besimokančiojo paruošimą, jo asmenybės formavimą.

Profesinio mokymo tikslai ir uždaviniai. Jų rūšys

Kalbant apie profesinio mokymo tikslus ir uždavinius reikia pirmiausia apibrėžti, kas tai yra tikslas ir uždavinys apskritai. Kaip teigia S.Šalkauskis, tikslas yra tai, “dėl ko kas nors daroma ar vyksta, o uždavinys-tai, kas turi būti daroma, kad tikslas būtų pasiektas”. Tikslai gali būti skirstomi į tolimuosius, vidutinius ir tiesioginius (pagal abstraktumo, tikslumo ir paprastumo laipsnį); pagal dalykinį pobūdį tikslai skiriami į bendruosius ir dalykinius. Savo ruožtu dalykiniai tikslai skirstomi į:
1. Kognityvinius (išmokti, pakartoti ir pan.)
2. Psichomotorinius (išmokti rinkti tekstą kompiuteriu ar pan.)
3. Afektyvinius (įsitikinti ar pan.)
Kognityviniais tikslais pažymimas pažinimo, suvokimo siekimas. Šis tikslas labiau pasireiškia intelektualinėje žmogaus veikloje .Išskiriami tokie šių tikslų lygiai:
1. Žinių lygis -pasiekiamas...