Profesinės slaugos etika

Etikos testai
Testas
 5
Microsoft Word 61 KB
6 puslapiai

Etikos testas. Etikos testas.

Turinys

1.Įvadas

2. Profesinės slaugos etika

3. Bendravimo etikos dalys palengvinantys santykius

4. Jautrumas, užuojauta, šiluma ir rūpestis

5. Nežodinė asmeninių įgūdžių raiška

6. Žodiniai įgūdžiai

7. Slaugytojos etikoje nedera

8. Išvados

9. Literatūra 1

2

4

5

6

8

9

10

11

Įvadas
Tarpusavyje žmonės bendrauja laikydamiesi tam tikrų normų, principų, kurie nustato žmogaus elgesio taisykles, vadinamu dorove. Žodis kildinamas iš lotyniško žodžio mores- dora.
Dorovinius klausimus nagrinėja etika.
Kiekvienas profesijos žmogus savo profesiją yra susiejęs su deontologija ( nagrinėja profesinį elgesį ).Ypač išskirtinė darbuotojų profesinė etika. Šios profesijos žmonių veiklos objektas yra tas pats – žmogus.
Svarbiausia slaugytojui tvirtos žinios. Joms lygiavertė profesinė etika. Būtent šioja profesijoje išryškėja pašaukimas, atsiskleidžia kultūra, atsakomybė, sąžinė, gebėjimas rūpintis kitais.
Medicinoje ryškiai skiriasi gydytojo, slaugytojo, ar gydytojo – medicininė etika.


PROFESINĖS SLAUGOS ETIKA
Slaugos ir slaugos etika turi gilias tradicijas. Tačiau skirtingais laikotarpiais slauga vadovavosi skirtingomis vertybėmis. Nuo XIX a. pagrindiniai slaugos etikos principai yra paklusnumas ir ištikimybė, kantrybė pasišventimas, teisingumas.
 Pagrindinė slaugytojos pareiga – pagalba žmonėms, kuriems reikalinga slauga.
 Slaugytoja, teikdamas pagalba, kuria aplinką, užtikrinančią pagarbą individo vertybes, papročiams bei dvasiniams įsitikinimams.
 Slaugytoja užtikrina asmeninės informacijos konfidencialumą ir vadovaujasi profesine kompetencija bei teise dalintis tokia informacija.

Slaugytojų profesinė etika – tai santykių sistema su gydytojais, ligoniais, jų artimaisiais, bei kitu medicinos personalu.
Kiekviename žingsnyje tenka spręsti, kokį poelgį rinktis. Tas pasirinkimas labai ėsti susyjąs su gėrio ir blogio, tiesos ir melo, garbės ir gėdos, kilnumo ir niekšybės, žmogiškumo ir žiaurumo sąvokomis. O pasirinkimo pagrindas yra tokios dorovinės sąvokos kaip pareiga, sąžinė, dora, garbė, orumas, kilnumas, ištikimybė, valia, atsakomybė, altruizmas.

Pagrindiniai etikos elementai atsispindi šiuose nuostatuose.
Moraliai svarbūs veiksmai:
1. Kai veiksmai išreiškia žmonių požiūrį:
 Veiksmai, kurie atspindi pagarbą ir rūpestį žmonėmis, yra moraliai teisingi;
 Veiksmai, kurie atspindi nepagarbą, nerūpestingumą, yra moraliai neteisinki.
2.Veiksmų savybės, lemiančios...