Priešmokyklinio ugdymo standartas dokumentas

Referatas
 5
Microsoft Word 73 KB
8 puslapiai

Priešmokyklinio ugdymo referatai. Priesmokyklinis vaiku ugdymas referatas. Priešmokyklinio ugdymo referatai. Priesmokyklinis vaiku ugdymas referatas.



Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų (išimtinais atvejais – dviejų) trukmės ugdymas, skirtas padėti vaikams subręsti mokyklai.
Priešmokyklinio ugdymo(si) siekiamybė yra padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų, kurių pagrindas – jau turimų vertybinių nuostatų, įgytų gebėjimų ir įgūdžių bei patirties visuma. Šių vaiko kompetencijų plėtojimas sukuria sėkmingo ugdymo(si) mokykloje prielaidas, stiprina pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis jausmą.
Priešmokyklinio ugdymo(si) standartuose pateikiamos vertybinės nuostatos, gebėjimai ir patirtis, kuriuos turėtų būti įgijęs į mokyklą išeinantis vaikas, ugdytas pagal “Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą".

Priešmokyklinio ugdymo tikslas

Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo uždaviniai

1. Garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus. Gerbti ir palaikyti vaiko poreikius, kūrybinius sumanymus, žaidimą, sudaryti sąlygas jų plėtotei.

2. Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais kartu plėtojant jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį.

3. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.

4. Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus.

5. Ugdyti sakytinę vaiko kalbą, kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas ugdytis rašytinę kalbą, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai.

6. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, pagarbą tradiciniam menui, skatinti atskleisti save meno priemonėmis ir kitais būdais.

Priešmokyklinio ugdymo turinio ir jo įgyvendinimo principai

1. Vertybinių nuostatų ugdymo
Prioritetas teikiamas bendrųjų vertybinių ir pozityvių asmeninių nuostatų pradmenų formavimui (si).

2. Socialinio kultūrinio kryptingumo
Orientuojamasi į vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) reikalingų socialinių, kultūrinių kompetencijų plėtojimą bei tautinio tapatumo jausmo žadinimą.

3. Tikslingumo
Orientuojamasi į konceptualiuosius priešmokyklinio ugdymo tikslus ir...