Praktika viešbutyje

Turizmo analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 72 KB
8 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS 3
1. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 5
2. ĮMONĖS VEIKLOS RŪŠYS, JOS SIŪLOMOS PASLAUGOS 5
3. ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA, PADALINIAI IR JŲ FUNKCIJOS 6
4. ĮMONĖS DARBUOTOJAI, JŲ DARBO STANDARTAI. DARBUOTOJŲ APMOKĖJIMO BEI
SKATINIMO SISTEMOS 6
5. ĮMONĖS MARKETINGO APLINKOS 7
6. RINKOS SEGMENTAVIMAS IR TIKSLINĖS RINKOS PASIRINKIMAS 9
7. ĮMONĖS MARKETINGO KOMPLEKSAS 10
7.1. Įmonės teikiamos paslaugos 10
7.2. Kainų nustatymo metodai ir strategijos 10
7.3. Paskirstymas 11
7.4. Rėmimas: reklama, asmeninis pardavimas, pardavimų skatinimas, ryšiai
su visuomene 11
8. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAVIMAS 12
9. PAGRINDINIAI ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIAI IR JŲ APSKAIČIAVIMAI 12
10. KOKYBĖS LAIDAVIMO SISTEMA 13
11. DARBAS SU KLIENTAIS 13
12. PRAKTINĖS UŽDUOTYS 13
12.1. Identifikuoti įmonėje pastebėtą problemą ir pasiūlyti jos sprendimo
būdus 14
12.2. Aprašyti komunikavimo su įmonės klientais situaciją ir galimus jos
sprendimo būdus 14
13.PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS, PASIŪLYMAI 14
IŠVADOS 15
INFORMACIJOS ŠALTINIAI 16

ĮVADAS

Aš atlikau trečiąją profesinę praktiką viešbutyje…,. Mano
praktika truko šešias savaites, t.y. nuo …
Trečiosios praktikos tikslai buvo:
• susipažinti su įmonės atliekamomis funkcijomis, valdymo struktūra,
darbuotojų pareigybinėmis instrukcijomis;
• gebėti parengti ar patobulinti įmonės organizacinę valdymo struktūrą
aprašant darbuotojų atliekamas funkcijas ir atsakomybę;
• gebėti įvertinti įmonės stipriąsias ir silpnąsias veiklos sritis bei
konkurencinę aplinką;
• ugdyti darbo komandoje įgūdžius, lavinti informacinių technologijų,
raštvedybos, naudojimosi biuro įranga, praktinius įgūdžius;
• gebėti savarankiškai rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
• gebėti atlikti marketingo tyrimus, sisteminti ir analizuoti duomenis
ir parengti įmonės veiklos strategijos projektą;
• gebėti apskaičiuoti ir analizuoti pagrindinius įmonės veiklos
rodiklius;
• lavinti praktinio darbo įgūdžius, dirbant kartu su vadybininku
įvairiose įmonės veiklos srityse, vykdyti įmonės vadovų pavestas
užduotis verslo srityje;
• gebėti identifikuoti problemas įmonėje ir pasiūlyti jų sprendimo
būdus.
Buvo iškelti tokie uždaviniai:
• aprašyti bendrą įmonės charakteristiką, įmonės veiklos rūšis, jos
siūlomas paslaugas, įmonės valdymo struktūrą, padalinius, jų
funkcijas, įmonės darbuotojus, jų darbo standartus, darbuotojų
apmokėjimo bei skatinimo sistemas, įmonės marketingo aplinkas, rinkos
segmentavimą ir tikslinės rinkos...