Personalo skatinimas x imoneje

 5
Microsoft Word 82 KB
9 puslapiai

darbuotojų, kadangi darbo valandos ilgos, darbas daugiau stovimas, todėl vyresniems darbininkams sunku dirbti. Administracijos darbuotojų amžiaus vidurkis – 40-45 metai.

Išanalizavus anketas, paaiškėjo, kad anketas pildę darbuotojai pagal lytį – 24 (34 %) vyrai ir 46 (66 %) moterys (2 pav.).

6 pav. Darbininkų skirstymas pagal lytį

Iš pildytos anketos pastebėjome, kad įmonėje dirba daugiau moterų nei vyrų.
Darbuotojai pagal išsilavinimą – 44 darbuotojai (63 %) turi vidurinį išsilavinimą, 18 darbuotojų (26 %) turi aukštesnįjį išsilavinimą, 8 darbuotojų (11 %) turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

7 pav. Darbininkų skirstymas pagal išsilavinimą

Darbo laikui skirtame klausime padarėme išvadą, kad yra sudaromas neformalus, lankstus darbo grafikas.

Į klausimą „Kaip manote, ar lengva naujiems darbuotojams įsijungti į Jūsų kolektyvą? Dauguma atsakė „Taip“. Tai atspindi, kad kolektyve yra nuoširdus ir draugiškas bendravimas tarp darbuotojų, nors galbūt jis būdingas ne visiems darbuotojams.

Įvairiausių nuomonių buvo atsakymuose į klausimą „Ar pasigendate vadovo dėmesio Jums, kaip darbuotojui ir kaip žmogui?“ Nors įmonės vadovas ir siekia bendradarbiauti su darbininkais, bet kai kuriems taip neatrodo.

Į klausimą „Ar turite darbe pakankamai laisvės savo iniciatyvai parodyti?“ Daugelis atsakė kad „mažai“. Iš to galima teigti, kad įmonėje iniciatyva mažai skatinama.

Iš atsakymų į klausimą „Ar jums suteikta galimybė dalyvauti kursuose ir kelti kvalifikaciją“ sužinome ar įmonė suteikia darbuotojams kvalifikacijos kėlimo galimybes. Daugelis darbuotojų atsakė „Taip“, kadangi jiems iš tiesų suteikiama tokia galimybė.

Atsakymai į klausimą „Ar dalyvaujate įmonės organizuojamose šventėse, renginiuose, susitikimuose, ir t.t.?“ kad būtų aiškiau, atsakymai sudėlioti tokia tvarka:
„Dažnai“ atsakė 20 darbuotojų (29 %)
„Kartais“ – 39 (56 %),
„Retai“ - 11 darbuotojų (15 %).

8 pav. Darbininkų dalyvavimas organizuojamose šventėse.

Klausimu „Ko tikitės dirbdami šioje įmonėje?“ Dauguma atsakymų buvo „Užsitikrinti darbo vietą“, daug darbuotojų pažymėjo „Gauti pakankamą atlyginimą“ (71%) ir sykiu „Dirbti mėgiamą darbą“. Iš šio klausimo matyti, kad darbuotojai įmonėje būtų patenkinti dirbdami mėgiamą darbą ir gaudami pakankamą atlyginimą.

Pagal anketos duomenis, galima teigti, kad darbo laiko sistema yra lanksti.
38 darbuotojai iš 70 (54%) pasirinko atsakymą, kad darbo laikas lankstus.
22 darbuotojai iš 70 (31%) kad darbo laikas...