Pedagogo vaidmuo mokykloje ir visuomenėje

Referatas
 5
Microsoft Word 44 KB
5 puslapiai

ĮŽANGA

Šiandien mūsų visuomenė ir mokykla labai keičiasi, ieškoma naujo kelio įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai, kurios pagrindinis tikslas - savarankiška, jau mokykloje save kūrybiškai išskleidžianti asmenybė. Todėl kiekvienam mokytojui keliami nauji ir vis didesni reikalavimai. Mūsų mokytojui būtina mokytis dirbti naujomis sąlygomis.
Svarbiausia mokytojo paskirtis - išskleisti žmogaus prigimtyje glūdintą kūrybinį nusiteikimą. Šis tikslas nėra lengvai pasiekiamas, nes žmogaus prigimtis yra prieštaringa, joje glūdi ne tik gėrio, bet ir blogio pradmenys.
Mokytojas turėtų padėti mokiniams pažinti save, įgyti bendravimo įgūdžių, plėtoti savo kūrybiškumą, priimti ir įtvirtinti save, kaip unikalią ir originalią asmenybę. Darbo su mokiniais metodai suteikia laisvę mokinių mintims, veiksmams, provokuoja įvairius, individualius atsakymus, moko gerbti draugų idejas, skatina savarankišką pažiūrą.

PEDAGOGO SAVYBĖS

Pedagogo savybes galima suskirstyti į prigimtines ir įgyjamas. Iš prigimtinių savybių svarbiausios dvi: meilė vaikams ir pakantumas. Jei vaikai tau nemieli, jei esi nepakantus jiems, jeigu netraukia prie jų, neik į pedagogus, nors pasirengęs ir daug ko gražaus galėtum pedagoginėje veikloje sumanyti; dėl meilės, pakantumo vaikams stokos nepavyks bendrauti ir įgyvendinti sumanytų planų.
Ir turėdamas meilės ir pakantumo vaikams ne kiekvienas sugeba bendrauti su skirtingų amžiaus tarpsnių ugdytiniais: vieniems geriau sekasi su vaikais, kitiems su paaugliais, dar kitiems - su vyresniais. Su skirtingais dirbant reikia skirtingo pasirengimo, bet širdies trauka - svartbiausia.
Be prigimtinių savybių, sàlygojanèiø bendravimà su ugdytiniais, paminëtini ir temperamento vyraujantys bruoþai: manytume, kad melancholikui, flegmatikui bendrauti sekasi sunkiau.
Meilës nereikia primygtinai demonstruoti; demonstruojama meilë daþnai esti veidmainiðka. Tà vaikai labai greitai perpranta. Meilës vaikams gali ir nerodyti, tik turëk jà, tai patys vaikai pamatys.
Ágyjamas savybes pedagogas gauna per iðsimokslinimà ir patyrimà, t.y. per pedagoginá pasirengimà. Per iðsimokslinimà ágytas savybes galëtume iðskirti á dvi grupes: bendraþmogiðkàsias ir profesines.
Bendraþmogiðkosios savybës tai - dorovingumas, dvasingumas, intelektualumas.
Profesinës savybës:
1. Suprasti savo veiklos pedagoginæ prasmæ.
2. Paþinti ugdytiná ir suvokti mokyklos vaidmená tarp kitø ugdymo institucijø.
3. Þinoti ugdymo tikslà, sudëtines dalis ir tuo grásti pedagoginæ veiklà.
4. Þinoti auklëjamosios ir mokomosios veiklos tikslus ir metodikà.

Per pedagoginá patyrimà reikia...