Pedagogikos teorija

Konspektas
 5
Microsoft Word 91 KB
11 puslapiai

Pedagogika ir jos objektas

Žodis “PEDAGOGIKA” kilęs iš graikų kalbos žodžių PAIS, PAIDOS (vaikas); AGEIN (auklėti).
Pedagogika, išvertus iš graikų kalbos, reiškia ugdymas; ugdymo menas. Šiandien sakoma – ugdymo mokslas.
Pedagogika, kaip mokslas, tiria ugdymą kaip visuomeninį reiškinį.
Lietuvoje žodis pedagogika reiškia vaiko ugdymas, tačiau yra ir suaugusiųjų ugdymas, vadinasi, žodis pedagogika neapima visų gyvenimų tarpsnių, todėl buvo pasiūlyta suaugusiųjų mokymą vadinti andragogika. Graikai turėjo žodį ANDROGOS – vyrų mokymas. Žodis andragogika reiškia suaugusiųjų mokymas, o žodis pedagogika – žmonių iki 18 metų mokymas. Edukologija aprepia visas pedagogikos šakas. Edukologija – visų amžiaus tarpsnių mokymas.
Žodis ugdymas pasiskolintas iš sodininkų kalbos, nes jis reiškia auginimą. Kaip augalas, taip ir žmogus turi augti, bręsti bei tapti asmenybe, būti naudingas visuomenei.
Pedagogika moksle kaip mokslas atsirado XVIII a. antroje pusėje. Vokiečių filosofas E. Kantas dirbo Karaliaučiaus universitete, kur dėstė filosofiją. Keldamas filosofines idėjas (1773-1775m.), siejo jas su žmogaus ugdymu. Jis vienam Vokietijos miestelio mokytojams pasiūlė atlikti pedagoginį eksperimentą, kurį reikėjo fiksuoti, matuoti, užrašyti, o galiausiai ir apibendrinti. Tokiu būdu E. Kantas išvadavo pedagogikos mokslą iš filosofijos glėbio. Po Kanto iniciatyvos pedagogiką pradėjo dėstyti kaip atskirą mokslą.
Pedagogika tiria tą tikrovės sritį, kuri yra ugdymas.
Ugdymas – tai sąveika, ryšys. Pedagogikos sąveika yra bendravimas.
L. Jovaiša ugdymą apibrežia taip:
Ugdymas – žmogaus pilnutinio gyvenimo kūryba jo paties jėgomis, aprūpinant jį saviraiškos priemonėmis.
Pilnutinio gyvenimo kūryba: kai žmogus patenkintas, dalinasi savo žiniomis, jis gyvena pilnutinį gyvenimą.
Pedagogikos teorija teigia, jog jei žmogus pats to nenorės ir niekas jam nepadės, tai jis nieko nepasieks.
Tomas Akvinietis teigė, kad negalima kištis į kito žmogaus tobulėjimą.
Saviraiškos priemonės yra vidinės ir išorinės. Vidinės: mąstymas, kalba, valia, charakterio savybės ir pan. Išorinės: knygos, internetas ir pan.

Ugdymas ir jo funkcijos

Ugdymo funkcijos:
1. auginimas (globojimas)
2. švietimas
3. mokymas
4. formavimas
5. auklėjimas
6. lavinimas
7. veikdinimas
8. prusinimas
- Auginimas -
Auginimas – pati elementariausia funkcija, nes gimęs vaikas yra prižiūrimas, saugomas. Ši funkcija yra pirmapradė ugdymo funkciija. Globojamas individas pajėgia patenkinti savo biologinius poreikius, yra mokomas laikytis gyvenimo normų, saiko, savidrausmės, gerbti ir...