Pedagogikos kospektas

Konspektas
 5
Microsoft Word 133 KB
17 puslapiai

1. Pedagogika-ugdymo mokslas ir menas. Svarbiausios sąvokos. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais.
Pedagogika - žodis kilęs iš graikų kalbos. "Paidos" - vaikas, „agein" - vesti, ty. vaiko vedimas tobulėjimo keliu. Terminu pradėtas naudoti XVII a. pabaigoje kai buvo išleistos pirmosios knygos, pagrindinė iškurių I. Kanto paskaitos „Apie pedagogiką". Tarp pedagogų nuolat vyko ginčai - pedagogika mokslas ar menas. Mokslas - todėl kad tiria ugdymo proceso dėsningumus. Menu - reikalauja kūrybiškumo sprendžiant ugdymo problemas. Taigi pedagogika yra menas pedagoginės veiklos prasme ir mokslas kaip ugdymo teorija. Sąvokos: Ugdymas, Ugdytinis, Ugdytojas, Ugdymasis, Globojimas, Formavimas, Švietimas, švietimo sistema, Mokymas, Mokymasis (autodidaktika), Lavinimas, Auklėjimas, Saviaukla, Umokimas, Situacija, Vertybė, Asmenybe. Pedagogika glaudžiai susijusi su: filosofija, kadangi filos. apsprendžia ugdymo vertybių ir krypties pasirinkimą; psichologija ir fiziologija, nes ugdymas(as) susijęs su individo psichiniais ir fiziniais procesais, kurie vyksta individui ugdantis; politika, nes reikia ugdyti pilietiškumą; logika, nes reikalingos mąstymo taisykles; sociologija nes taikomi sociologiniai duomenys; informacinis technologijos.

2. Edukologijos ir pedagogikos santykis, pedagogikos, edukologijos mokslų sistema. Ped. mokslo atstovai.
Šiuo metu šalia pedagogikos naudojamas ir edukologijos terminas. Edukologija apima mokymą(si) visą gyvenimą, tuo taipu pedagogika apima vaikų ir jaunimo ugdymą. „Educo" (lot) - išvedu, ugdau. Šiuolaikinės pedagogikos beveik neriboja amžiau cenzas, todėl edukologija ir pedagogika yra glaudžiai susiję. Edukologija apjungia visu mokslo šakas, susijusias su asmenybės ugdymu. Bendrosios pedagogikos mokslą sudaro dvi šakos - didaktika (mokymo mokslas), hodegetika (auklėjimo teorija ir metodika). Dalykų didaktikos -pedagogikos istorija (tiria pedagoginių idėjų ir ugdymo praktikos istorinę raidą), mokyklotyra (švietimo vadyba). Atskirų ugdymo sričių pedagogikos šakos - šeimos pedagogika (familistika), ikimokyklinė pedag., mokyklos pedag. (dvi atiakos - bendrojoiavinimo ir profesinė pedag.), specialioji pedag. (neįgaliųjų ugdymo). Atstovai: Janas Amosas Komenskis, Johanas Heinrichas, Džonas Lokas (anglas), Johanu Konstantinas Ulinskis, Jonas Vabalas-Gudaitis, Stasys Šalkauskis, Jonas Laužikas, Leonas Jovaila, Vladas Rajeckas.

3. Ugdymo daugiamatiškumas
Subjektyvus ir objektyvus - yra pokyčiai tiek ugdytojo, tiek ir ugdytinio atžvilgiu, iš ugdytojo - objektyvus, iš ugdytinio - subjektyvus. Ugdymo metu ugdytinis yra tobulinamas. Kaip pedagoginis sutikimas - yra tikslingai organizuotas procesas. Jis turi vidinę ir išorinę...