Pedagogika

Šiaulių universitetas. Edukologijos fakultetas. Edukologijos katedra. . Edukologijos programos. I kurso studentė. Pic. Referatas. Darbo vadovė. Lekt. V. Lukavičienė. Šiauliai. Turinys. Įvadas. I. Pykčio samprata ir jo. Ypatumai. Pykčio. Apibūdinimas. Pykčio. Priežastys. Pykčio išreiškimo būdai esminiai jų. Požymiai. Pateisinamas nepriimtinas ir bergždžias. Pyktis. Vaikas ir. ...
Pedagogika,  Referatai,  17 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas??????????????????????????. ?. Vaiko veiksmai su daiktais – savitas vaikystės fenomenas??????. Vaiko veiksmų su daiktais reikšmė ugdymui????????????. Amžiaus tarpsnių raidos ypatumai veikiant su daiktais????????. Vaiko žaislų daiktų ir jų pakaitalų sąsaja su veiksmais????????. Pedagogo vaidmuo vaiko veiksmuose??????????????. Pedagoginės sąlygos ...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  26 psl.
2011 06 25
Turinys. Santrauka. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima formos ugdant paauglių mokymosi motyvaciją. Mokymosi motyvų įvairovė ugdant teigiamą požiūrį į mokymąsi. Klasės auklėtojo vaidmuo mokymosi procese. Šeimos vaidmuo ugdant paauglio mokymosi motyvaciją. Klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima formų kitimo įvairovė ugdant paauglių ...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  30 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Konspektai,  17 psl.
2011 06 25
Žmogaus agresyvumo priežastys. Agresija yra labai populiari elgesio forma – turbūt nėra žmogaus galinčio sąžiningai prisipažinti kad jis niekada nebuvo fiziškai arba verbališkai agresyvus. Agresija yra toks elgesio tipas kuris pasireiškia kiekvieno žmogaus gyvenime nepaisant jo amžiaus lyties rasės išpažįstamos religijos arba įsitikinimų. Šiame referate trumpai išdėstoma ...
Pedagogika,  Referatai,  15 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas????????????????????????????????. Vertinimo kaip ugdymo proceso sudedamosios dalies???. Teoriniai pagrindai?. ?????????????????????. Vertinimo samprata??????????????????????. Rekomendacijos vertinantiems mokytojams????????. Mokinių vertinimo ir ugdymo institucijoje situacijos tyrimas. Tyrimo metodika ir organizavimas??????????????. Pedagogų požiūris i ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  18 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. Intuicija ir nuojauta. Neverbalinių gestų kilmė. I. Gestas ok arba pirštais rodomas apskritimas. Ii. Pakeltas nykštys. Iii. V-ženklas. Gestų savybės. Mimika ir žvilgsnis. Apibendrinimas. Literatūra. Kūno kalba. Įžanga. Mūsų bendravimas kupinas staigmenų prieštaravimų smagių minčių ir konfliktų. Bendravimas atsirado kartu su žmonija tačiau šio meno ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Įvadas. Šiame darbe bus aptarta šiandieninė lietuvos švietimo sistema jos padėtis. Pagrindiniu aspektu bus švietimo sistemos reforma kuri pradėta vykdyti atkūrus nepriklausomybę. Kaip vykdoma reforma kas jau padaryta kokie pasiekimai kokios vyraujančios problemos ir kas dar bus bandoma įgyvendinti. Po lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradėta vykdyti švietimo sistemos reforma. ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  16 psl.
2011 06 25
Tema mamos dienos šventė. Idėja surengti gražią ir šiltą šventę vaikams ir jų mamoms. Tikslas ugdyti vaiko požiūrį į meilę dėkingumą ir supratimą. Uždaviniai. Padėti vaikiui pajusti tėvų ir vaikų bendruomenės narių tarpusavio santykius. Perimti pagarbą mamai. Žadinti meilės dėkingumo ir pagarbos jausmą. Ugdyti šeimos tarpusavio santykius. Vieta l. Ivinskio vid ...
Pedagogika,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Įvadas. Ugdymo sistemos sąvoka apima visas žmogaus auginimo mokymo švietimo lavinimo auklėjimo institucijas organizacijas formalius ir neformalius kolektyvus grupes susiformavusias veikiant socialinėms istorinėms kultūrinėms aplinkybėms valstybės ekonominei ir politinei santvarkai. Ugdymas priklauso nuo visuomenės klasinės sudėties ir kultūros lygio žmogaus asmenybės formąvimasi ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Sveikatos stiprinimas. Vadovaujantis. ?ankstyvojo ugdymo vadovu?. Ankstyvajame amžiuje. Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo sampratoje teigiama kad žmogaus asmenybės ir sveikatos ištakos yra jo vaikystėje. Todėl pačiu pirmuoju uždaviniu pažymima - saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą tenkinti pagrindinius jo poreikius - saugumo aktyvumo saviraiškos. Šiandien ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Įvadas. Prieš pradedant plačiau kalbėti apie ugdymą vaikystėje reikėtų išsiaiškinti kas tai yra ?vaikystė? ir ?vaikas?. Lietuvos enciklopedija vaikystę apibūdina tik kaip ?vaiko amžių žmogaus augimo ir brendimo laikotarpį nuo vaikystės iki paauglystės?. Amžiaus tarpsnių aspektu – tai vaikai nuo gimimo iki 18-os metų. Vaikų teisių konvencijoje teigiama ?vaiku laikomas ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Įvadas. Paskutiniu metu vis dažniau susiduriu su įvairios aplinkos žmonėmis. Jeigu iki šiol mano aplinkoje buvo kalbėta apie tai kas yra gera dora ir teisinga stengiamasi rodyti ir matyti tik tai kas gražu tai dabar visa tai yra tik viena medalio pusė. Pradėjus studijuoti socialinę pedagogiką kasdien išgirstu apie tai kas vyksta aplink mus apie tai kokios problemos aktualiausios ...
Pedagogika,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Vilniaus kolegija. Pedagogikos fakultetas. Mandagumo ugdymas ir jo samprata. Šeštais gyvenimo metais. Kursinis darbas. Ikimokyklinio ugdymo. 4tj grupės studentė – lidija molevičienė. Dėstytoja – dalia šlapelienė. 2004 – 2005 m. M. Įvadas. Teorinė dalis. 3 4. Praktinė dalis. 6 7 8. Baigiamoji dalis. Apibendrinimas. Tyrimas. 12 –. Išvados. Pasiūlymai. Literatūra. Priedai. ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  11 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25