Pasaulinė išteklių taupymo patirtis

Referatas
 5
Microsoft Word 100 KB
12 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS
1. GAMTOS IŠTEKLIŲ ĮVAIROVĖ
1.1. Gamtos ištekliai ir jų samprata
1. IŠTEKLIŲ TAUPYMAS IR RACIONALUS JŲ PANAUDOJIMAS
2.1. Gaminių kokybės gerinimas ir žaliavų sąnaudų mažinimas
2.2. Substitucijos efektas prekių gamybos ir vartojimo sferose
2.3. Naujų žaliavų šaltinių ieškojimas
2.4. Perėjimas prie gamybos be atliekų
2. ENERGIJOS TAUPYMAS IR EFEKTYVESNIS JOS NAUDOJIMAS
3.1. Labiausiai paplitę pasaulyje energijos ištekliai
3.1.1. Akmens anglis- seniausia pramonės žaliava
3.1.2. Nafta- svarbiausia žaliava
3.1.3. Gamtinių dujų vartojimas ir taupymas
3.2. Hidroenergetika
3.3. Ateities energetika
IŠVADOS
LITERATŪRA

ĮVADAS

Viskas, ką mes turime ir galime turėti, yra gamtoje [9]. Gamta- tai labai sudėtinga ir paslaptinga sistema, kurios reiškiniai glaudžiai ir įvairiai tarpusavyje susiję, vieni nuo kitų priklauso, vieni kitus sąlygoja. Žmonių ūkinės veiklos istoriją galima vertinti kaip jos santykį su gamta, kurios pagrindą sudaro gamtos ištekliai. Gamtos ištekliai sudaro sąlygas žmonijai egzistuoti ir vystytis, tenkinant beribius visuomenės poreikius [10]. Tik nuosekliai ir atidžiai išanalizavus gamtos išteklius, galima priimti tinkamus sprendimus, kaip juos įvaldyti, o įvaldžius racionaliai naudoti bei taupyti.
Darbo naujumas- straipsniuose ir knygose pasigendama autorių nuoseklumo, išsamumo ir gilesnių paaiškinimų, kodėl išteklius ir kaip juos reikia taupyti. Gausi informacija dažniausiai pateikiama viena forma. Šiame darbe stengiamasi surinktą informaciją kuo geriau apibendrinti susisteminti ir pateikti lentele bei grafiku. Darbe išteklių taupymas bus analizuojamas atrastų ir esamų atsargų bei sunaudojimo kasmet principu.
Darbo objektas- išteklių taupymas pasaulyje.
Darbo tikslas- išanalizuoti išteklių taupymo ir racionalaus naudojimo kitimą laiko ir erdvės atžvilgiu.
Darbui parašyti, iškelti pagrindiniai uždaviniai:
Išsiaiškinti išteklių svarbą žmonių poreikiams tenkinti;
Įvertinti išteklių taupymo patirtį pasaulyje ir Lietuvoje.
Darbui parašyti, naudojami šie metodai: teorinės literatūros analizė ir apibendrinimas, statistinių duomenų analizė bei lyginimas.
Pirmoje darbo dalyje “Gamtos išteklių įvairovė” apibrėžiama išteklių sąvoka, susisteminami gamtos ištekliai pagal jų galimybę einamuoju laikotarpiu naudoti bei jų galimybę visiškai sunaudoti. Antroje darbo dalyje “Išteklių taupymas bei racionalus jų naudojimas” nurodomi ir aprašomi pagrindinai keliai ištekliams taupyti: naujų išteklių šaltinių paieška, antrinis žaliavų naudojimas; Trečioje darbo dalyje “Energijos taupymas bei...