Paklausa ir ja apsprendziantys veiksniai

Referatas
 5
Microsoft Word 93 KB
11 puslapiai

Įvadas


Tik apie mažytę grupelę žmonių galėtume pasakyti, kad jie turi viską, ko norėtų. Dauguma žmonių turi apsieiti be kai kurių daiktų, kuriuos turėti jie labai norėtų: jiems tenka paaukoti kai kuriuos savo norus. Vadinasi, žmonės turi preferencijų skalę — tarsi sąrašą, kuriame prekės ir paslaugos yra surašytos jų preferencijos (jų pasirinkimo, tinkamumo, prioriteto tam vartotojui) tvarka. Gyvybiniai arba būtiniausi var­tojimo reikmenys — maistas, drabužiai, būstas, medici­nos pagalba — yra tos skalės viršuje ir apskritai mūsų būtiniausių prekių poreikiai niekam negali būti paauko­ti; aplinkybėms susiklosčius, mes pasiruošę už tuos gy­vybinius dalykus atiduoti visą savo uždarbį. Žemiau tų gyvybiškai svarbių prekių preferencijų skalėje bus daik­tai, kurių mums reikia sau komfortui padidinti ir gyve­nimo lygiui pakelti, pavyzdžiui, televizoriai, automobi­liai, draudimo polisai. Žemiausiai toje skalėje yra ne pir­mo būtinumo prekės, pavyzdžiui, šokoladas, kino lanky­mas, be kurių prireikus nesunkiai išsiverstume.
Kai kuriose visuomenėse arba esant tam tikroms ap­linkybėms žmogaus darbo užmokestis gali būti išmoka­mas natūra, bet apskritai šiuolaikinėse šalyse dauguma iš mūsų gauname pinigus. Todėl kai norime turėti daiktų, kurie patenkins mūsų poreikius, mainais už juos siūlome dalį uždirbtų pinigų. Šis pinigų siūlymas už mūsų porei­kių patenkinimą vadinamas paklausa. Vadinasi, paklausą galime apibrėžti kaip troškimą arba poreikį, egzistuojantį drauge su pasiruošimu ir galėjimu užmokėti už tai, ko norime.
Apibendrintai nusakant, kuo kuri nors prekė mums naudingesnė, tuo daugiau pinigų mes pasiruošę mokė­ti už ją. O kadangi (veikiant mažėjančio naudingumo dėsniui) paskesnis kurios nors prekės vienetas turi mums mažesnį naudingumą negu ankstesni, tai paprastai mes linkę mokėti vis mažiau už kiekvieną papildomą prekės vienetą.

1. Paklausa ir pasiūla

1.1. Prekių ir paslaugų paklausa. Paklausos kitimo veiksniai

Paklausa, pasiūla ir rinkos kainos - dažniausiai vartojamos ekonominės kate­gorijos rinkos ekonomikoje. Jos išreiškia vartotojo ir gamintojo sąveiką rinkoje.
Svarbios minėtos sąlygos, t.y. ir noras, ir galimybės prekę ar paslaugą įsigyti. Jei vartotojas neturi pinigų, tai jo noras dar nėra paklausa. Kitaip ta­riant, paklausa turi būti moki, t.y. pirkėjas turi turėti reikiamą pinigų sumą tai prekei ar paslaugai įsigyti. Antra vertus, vien tik pinigų turėjimas taip pat nėra paklausa, jei pinigų savininkas nenori prekės pirkti. Todėl mokiai paklausai būtinos dvi...