Pagrindinių tarptautinės teisės principų turinys

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

REFERATAS

PAGRINDINIŲ TARPTAUTINĖS TEISĖS PRINCIPŲ TURINYS

Turinys

1. Principo sąvoka
2. Pagrindinių tarptautinės teisės principų sąvoka
3. Pagrindiniai tarptautinės teisės principai,jų turinys

Įvadas

Dabar nereikia įrodinėti,kad tarptautinės teisės vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje didėja.Tarptautinės teisės normos apima vis naujas gyvenimo sritis,kurios ankščiau buvo laikomos nacionalinės teisės reguliavimo sfera,savotiška jos privilegija.
Tarptautinės teisės principai pradėjo formuotis buržuazinėje epochoje, įgaudami universalių ir visuotinai pripažintų normų pobūdį. Šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje jie vaidina vis didesnį vaidmenį, padėdami vystyti draugiškus valstybių santykius ir bendradarbiavimą, stiprinti tarptautinę taiką ir saugumą. Dėl to skirtingų socialinių santvarkų valstybės, įvairios tarptautinės organizacijos nuolat rūpinasi pažangiai vystyti principų institutą, juos kodifikuoti ir geriau panaudoti.
Iki Antrojo pasaulinio karo valstybių bendradarbiavimo praktikoje nebuvo mėginta sisteminti tarptautinės teisės principų. Šiuo metu jie yra tiesiogiai išreikšti pagrindiniuose tarptautinės teisės šaltiniuose. Pirmą kartą jie buvo suformuluoti universaliame tarptautinės teisės dokumente- Suvienytųjų Nacijų Organizacijos (SNO) įstatuose. Pirmajame įstatų skyriuje “Tikslai ir principai” nurodyta, kad Organizacija ir jos nariai, siekdami įgyvendinti Organizacijos tikslus, veiks remdamiesi principais, iš kurių paminėti suverenios lygybės, tarptautinių ginčų sprendimo taikiomis priemonėmis, susilaikymo nuo grasinimo jėga ir jos panaudojimo bei kiti principai.
Kadangi mano tema yra apie pagrindinius tarptautinės teisės principus, bei jų turinį, juos ir aptarsiu savo referate.

Literatūros sąrašas

1. Kūris P., Požarskas M. ‘Tarptautinės teisės apybraižos’. – Vilnius, Mintis, 1985
2. Vadapalas V. ‘Tarptautinė teisė. Bendroji dalis’. – Vilnius, Eugrimas, 1998
3. John A.Usher ‘Bendireji Europos bendrijos teisės principai’. – Naujoji Rosma, 2001


“Tai gali atrodyti banalu,bet būtina prisiminti,kad pozityvi tarptautinė teisė yra tokia teisė,kuri efektyviai taikoma santykiuose tarp valstybių,todėl,kad pastarosios pripažįsta jos privalomąjį pobūdį….<>”-Charles de Visscher

PAGRINDINIAI TARPTAUTINĖS TEISĖS PRINCIAPAI, SAMPRATA

Pradedant kalbėti apie principus, pirmiausia reikia pakalbėti aplamai kas tai yra principas. Teisės teorijoje teisės principu laikomi vadovaujantys teisės pradai, parodantys teisės esmę bei vystymosi kryptis. Tarptautinės teisės...