Organizacinė elgsena

Vadybos analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 60 KB
6 puslapiai

ĮVADAS

Lietuva dabar išgyvena pasikeitimų laikotarpį. Savita situacija visuomenėje sąlygoja ir jau egzistuojančią bei naujai besikuriančių organizacijų savitumą.
Norint nustatyti, kokios yra organizacijos, kokia jų elgsena, reikia tyrinėti šį permainingą laikotarpį. Mūsų šalyje organizacijų elgsenos tyrinėjimas – tai dar visai nauja mokslo kryptis. Organizacijos elgsena – tai tyrinėjimų sritis skirta tirti organizacijas, studijuojant individo, grupės ir organizacijų elgesio procesus.
Kodėl taip svarbu tirti organizacijos elgseną?
Kiekvienai organizacijai, kaip ir kiekvienam žmogui , kartais iškyla klausimas – ką daryti? Tai priklauso nuo to, kas, organizacijos požiūriu, svarbu bei naudinga ir teisinga. Mokslininkai tiria kaip organizacija veikia individą ir kaip individas veikia organizaciją. Organizacijos elgsenos specialistai bando mokslo naujoves pritaikyti praktikoje. Jie, siekdami pagerinti organizacijų funkcionavimą ir žmonių darbo kokybę, remiasi duomenimis, gautais iš organizacijų elgsenos tyrimų. Organizacijos elgsenos specialistai taip pat savo žinias gali panaudoti sprendžiant atitinkamas problemas konkrečioje organizacijoje: kas geriau individualūs ar kolektyviniai sprendimai? kaip išmokti suprasti tuos, su kuriais dirbi? ką turi žinoti vadovas, priimdamas žmogų į darbą? kaip per trumpą laiką išgauti kuo daugiau idėjų ir pasirinkti tinkamiausią? ir kt.
Šio darbo tyrimo tikslas – vadovaujantis moksline literatūra nustatyti tiriamos organizacijos elgsenos bruožus.

Nūdieninė organizacija: kultūra bei vystimas

Pagrindinės sąvokos: Organizacija (gr. Organizo – sutvarkau, surengiu): 1) kieno nors struktūra, sandara, sistema; 2) žmonių kolektyva, susidaręs ar sudarytas tam tikrai veiklai ar darbui, dažnai turintis atskirą turtą ir valdymo organus.
Kultūra (lot. Cultura – apdirbimas, ugdymas, auklėjimas, lavinimas, tobulinimas, vystimas, garbinimas): tobulumo laipsnis, pasiektas kurioje nors mokslo ar veiklos srityje; išprusimas.
Organizacijos klimatas – vyraujanti nuotaika, emocinis nusiteikimas organizacijos veiklos, jos gyvenimo atžvilgiu.
Joks žmogus, kad ir kokia iškili asmenybė jis būtų, negali gyventi ir veikti visiškai izoliuotai, savarankiškai. Net grupė, komanda negali gyvuoti nepriklausydama nuo kitų grupių, bendruomenės, visuomenės. Žmonėms organizacijoje būtina organizuotis ir bendrai veikti. Organizacija – tai visuomenės ląstelė su fiksuotais tikslais, veikla, erdve ir žmonėmis. Jai būtinas pokyčiai, raida, keitimasis.
Organizacijos vertybės, normos ir elgesio būdais nusakoma:
§ Pagrindiniai organizacijos tikslai;
§ Pageidautini būdai tiems tikslams...