Organizacijų valdymo principai

 5
Microsoft Word 346 KB
50 puslapiai

Anotacija

Baigiamojo darbo pavadinimas : “Organizacijų valdymo principai”

Šis darbas susideda iš penkių pagrindinių dalių. Pirma dalis yra kaip įžanga į organizacijos valdymą, kur supažindinama su organizacijos samprata, valdymo charakteristikomis ir vadybos mokslo teorija. Antroje dalyje aprašoma planavimo funkcija: strateginis valdymas, sprendimų priėmimas ir strategijos įgyvendinimas. Trečioje, skirtoje organizavimo funkcijai dalyje, kalbama apie organizacinį projektavimą ir struktūrą, struktūrų tipus, galią ir valdžią bei žmonių išteklių valdymą. Sekančioje dalyje aprašyta kaip motyvuojami darbuotojai, lyderiavimas, komandos bei darbas komandose bei komunikacija ir darybos. Ir paskutinė dalis skirta kontrolei.
Valdymas – sąmoningas ir nuolatinis organizacijos “ formos palaikymas”. Valdymas – tai organizacijos narių pastangų, planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės procesas bei visų kitų organizacijos išteklių panaudojimas siekiant organizacijos užsibrėžtų tikslų.

Abstrakt

The theme of final work: “Managerial principals of organization”


This work consists of five main parts. First part is introduction to governing of organization: organization conception, characteristic's of governing and management science theory. The second part is about planning function: strategic governing, managerial decisions making and realization of strategy. In the next part we will found organizing function: designing the modern organization and organization structure, power and authority, human resources management. As we know, next managerial function is leading, so this part is about motivation, leadership, and management teams and work in teams, and communicating. The last part of my work is detached for control.
Management – conscious and constant organization “form supporting”. Management - process of organization member’s efforts, planning, organizing, leading and control and all other organization reserves use for trying to reach all purposes.

Turinys

Anotacija 1
Turinys 2
Įvadas 3
1. Įžanga į organizacijos valdymą. 4
1.1. Organizacijos samprata 5
1.2. Valdymo charakteristikos 7
1.3. Vadybos mokslo istorija 9
2. Planavimas 12
2.1. Planavimas ir strateginis valdymas 12
2.2. Sprendimų priėmimas 16
2.3. Strategijos įgyvendinimas 19
3. Organizavimas 22
3.1. Organizacinis projektavimas ir organizacinė struktūra 22
3.2. Organizacinių valdymo struktūrų tipai 23
3.3. Galia ir valdžios paskirstymas. 25
3.4. Žmonių išteklių valdymas 27
4. Vadovavimas 29
4.1. Motyvacija 29
4.2. Lyderiavimas 33
4.3. Komandos ir darbas komandose 35
4.4....