Opera

Muzikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 116 KB
14 puslapiai

Opera referatas. Referatas apie opera. Opera referatas. Referatas apie opera. Referatas opera. Referatai apie opera. Referatas opera. Referatai apie opera.

· 1795 m. politiniai įvykiai atnešė Lietuvai ilgiau negu ištisą amžių trukusią Rusijos nelaisvę. Didikai, rusų vis daugiau slegiami, ilgainiui didesnių teatrinių ansamblių nebepajėgė išlaikyti, todėl mirė ir vad. Dvaro teatras. XIX a. rimtesnio pobūdžio teatrai gyvavo tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune ir Gardine. Tačiau ir jie daugiausia laikėsi tik italų, vokiečių ir lenkų operų trupių gastrolėmis.
· To meto operinio gyvenimo centras buvo Vilnius. 1805 m. Vilniaus universitetan profesoriauti buvo pakviestas dr. J. Frankas, kurio žmona buvo gabi dainininkė. J. Haydnas, kurdamas savo oratoriją “Pasaulio sutvėrimas”, soprano partiją parašė Frankienei. Kng. M. K. Oginskis jai dedikavo savo polonezą, drauge muzikai pritaikydamas poetinį tekstą. Be operų, simfoninių ir kamerinių koncertų, pats reikšmingiausias prof. J. Franko, kaip vaidinimų rengėjo, nuopelnas buvo J. Haydno oratorijos “Pasaulio sutvėrimas” pastatymas Vilniuje. Pastatyme dalyvavo apie 100 artistų orkestras, didelis choras ir solistai. Soprano partiją atliko Frankienė. Vėliau tą Haydno oratoriją lietuviškai išvertė kun. S. Gimžauskas, 1876 m. Vilniaus kun. seminarijos rektoriaus pavestas. Vertimą buvo užsakęs grafas R. Tyzenhauzas, kurio namuose Vilniuje tą ir kitas kompozicijas atliko klierikų choras.
· 1840 m. Vilniuje apsigyveno kompozitorius Stanislovas Moniuška (Moniuszko, 1819-1872), lenkų tautinės operos pradininkas. Vilnius jam, kaip Lietuvos bajorų kilmės vyrui, buvo savas miestas. Čia jis gyveno ir dirbo 1840-1858 m. Drauge su vilniečių kompozitoriumi V. Kažynskiu, Vilniaus muzikiniame gyvenime St. Moniuška per 18 m. išvarė platų barą, pasireikšdamas kaip kompozitorius, dirigentas, mokytojas ir net aktyvus visuomenės veikėjas. Vilniuje pirmą kartą buvo pastatyta iki šiol scenoje tebesanti gyva jo opera “Halka”: 1847 m. buvo atlikta koncertinėje formoje, o 1854 m. įvyko jos premjera Vilniaus operos teatre. Iš viso Moniuška parašė 14 operinių veikalų, iš kurių vienas kitas buvo pastatytas ir Vilniuje.
· 1854 m. Rotušės rūmuose atidarytame Vilniaus miesto teatre greta St. Moniuškos rengiamų koncertų ir jo “Halkos” pastatymo buvo vaidinami ir kt. vilniečių kompozitorių operiniai veikalai ir nemaža operečių. V. Kažynskis (1812-1870) parašė 4 operas, vaidintas Vilniuje; C. Cui (1835-1918) yra autorius 7 operų, iš kurių viena kita taip pat buvo vaidinta Vilniaus scenoje; kybartietis E. Mlynarskis (1870-1935) sukūrė komišką operą “Vasros naktis”, K. Galkauskas (1875-1963) parašė operą “Čigonai”, Vilniuje statytą 1908 m. Teatras turėjo solistų, 24 muzikantų orkestrą ir chorą. Visi operiniai veikalai...