Openhaueris pasaulis kaip valia ir vaizdinys

Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

Openhaueris metafizika. Openhaueris metafizika.

Turinys

Įvadas3
Pasaulis kaip vaidinys5
Pasaulis kaip valia7
Išvados10
Naudota literatūra11

Įvadas

XIX amžius – tai pereinamasis laikotarpis iš naujųjų laikų į modernųjį pasaulį, kai filosofijoje , iki tol vyravusi vokiečių idealizmo sistema ima po truputi žlugti, kadangi ,,vis labiau ryškėjo šviečiamojo racionalizmo ribotumas, jo nesugebėjimas racionaliai paaiškinti daugelio naujų reiškinių bei procesų, spontaniškai bręstančių buržuazinės civilizacijos gelmėse. <> Todėl išsvajotoji ,,proto karalystė‘‘ praktiškai virto žiauria neįgyvendintų lūkesčių karikatūra ‘‘ . Taigi ir G.W.F. Hegelio, savo absoliutaus idealizmo filosofijoje aiškinusio, kad pasaulio pagrindas – tai protingas principas, jog pasaulis nėra tik atsitiktinumų rinkinys, kad yra visa valdanti pasaulio dvasia ,,Gaist‘‘, kurios įrankiais esame mes, žmonės, autoritetas ima pamažu blėsti filosofijos padangėse, užleisdamas vietą idealizmo kritikos sistemai. Kelią ima skintis iracionalizmo filosofija, kurios žymiausias atstovas buvo Artūras Šopenhaueris.
A. Šopenhaueris – tai filosofas, sukūręs kitokio tipo idealizmą - voliuntaristinį, būties pagrindu ir svarbiausiąja gyvenimo kuriamąja galia laikiusį valią. Tai buvo visiškai priešinga G.W.F.Hegelio absoliutizmui. A. Šopenhauerio sukurtoji metafizika buvo iracionali, teigianti, kad ne protas yra pasaulio esmė, o valia, kaip iracionalus, aklas instinktas, iš kurio begalinio siekio kaip objektyvacijos ir kyla reiškiniai. Protas svarbus tik tiek, kiek parodo, kad būtent ne jis yra svarbiausias veiksnys.
Pagrindinis A. Šopenhauerio veikalas ,,Pasaulis kaip valia ir vaizdinys‘‘, kur ir išdėstyta valios metafizika, susideda iš keturių dalių, iš kurių pirmojoje ir trečiojoje filosofas pasaulį aiškina kaip vaizdinį, o antrojoje ir ketvirtojoje – kaip valią. Kūrinys, parašytas filosofijai nebūdingu paprastu, aiškiu ir skaidriu rašymo stiliumi, atspindi filosofo nusivylimą gyvenimu, todėl A. Šopenhauerio filosofiją daugelis vadina ne tik voliuntaristine ar iracionalistine, bet dar ir pesimistine, kuriai didžią įtaką padarė Indijos filosofija. Tai pirmasis mąstytojas Europoje, studijavęs Upanišadas ir Budizmą, kas stipriai ir įtakojo jo filosofinį mąstymą, kadangi būtent čia pateikiama nevienalytė filosofinė teorija, čia išreiškiamas požiūris, kad ,,visata yra dvireikšmė, turinti objektyviąją ir subjektyviąją dimensijas, nurodančias atitinkamai į Brahmaną ir Atmaną‘‘ , kurie iš esmės yra viena. Tad Upanišadose Brahmano ir Atmano vienovės mokslas žmogaus egzistencijai suteikdamas naują, pesimistinę reikšmę, juntamas ir A....