Nuostatos

Referatas
 5
Microsoft Word 105 KB
13 puslapiai

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2004 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. VA-7

MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0572 FORMOS, JOS FR0572A, FR0572B, FR0572U PRIEDŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiose Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos (toliau - Deklaracija), priedo FR0572A (toliau – Deklaracijos A priedas), priedo FR0572B (toliau – Deklaracijos B priedas) ir priedo FR0572U (toliau – Deklaracijos U priedas) pildymo ir pateikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta Deklaracijos, Deklaracijos A priedo, Deklaracijos B priedo ir Deklaracijos U priedo užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarka.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2003 m. lapkričio 25 d. įstatymo Nr. IX-1848 redakcija, Žin., 2003, Nr. 116-5254) 24 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 61-1525) ir kitais teisės aktais.
3. Deklaraciją privalo teikti per mokestinio laikotarpio kalendorinį mėnesį išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, išmokėję asmenys:
3.1. nuolatiniai Lietuvos gyventojai;
3.2. Lietuvos vienetai;
3.3. užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje;
3.4. nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje.
4. Mokestį išskaičiuojantys asmenys Deklaracijų neprivalo pateikti, jei:
4.1. per mokestinio laikotarpio mėnesį neišmokėjo jokių išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų A klasės pajamoms;
4.2. per mokestinio laikotarpio mėnesį išmokėjo tik neapmokestinamąsias išmokas, priskiriamas A klasės pajamoms.
5. Deklaracijoje nurodomi duomenys apie apmokestinamąsias išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms išmokėtoms per mokestinio laikotarpio kalendorinį mėnesį.
6. Pildyti galima iš apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritorinių skyrių (toliau – AVMI) gautas spaustuviniu būdu pagamintas Deklaracijos ir jos A, B, U priedų formas arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainėje (www.vmi.lt) paskelbtas Deklaracijos ir jos A, B, U priedų formas.
7. Deklaracija ir Deklaracijos A, B bei U priedai turi būti užpildomi laikantis šių reikalavimų:
7.1. pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu);
7.2. raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas,...