Nepriklausomo auditoriaus išvada

Referatas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Auditoriaus išvada referatas. Nepriklausomo auditoriaus referatai. Auditoriaus išvada referatas. Nepriklausomo auditoriaus referatai.

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Dėl Bankrutuojančios
AB „XXX”
SANAVIMO PROJEKTO

Pagal sutartį su UAB „Galmetanija mes atlikome mums pateiktą bankrutuojančios AB „XXX” Sanavimo projekto (toliau Projektas) įvertinimą. Projektas apima sanavimo laikotarpį nuo 2003 iki 2022 metų. Projektas buvo paruoštas UAB „Baltic Petroleum”(toliau Sanuotojas) 2002 m. lapkričio mėnesį. Už duomenis, pateiktus Projekte, yra atsakingas Sanuotojas. Mūsų pareiga, remiantis atlikta analize, pareikšti nuomonę apie šį projektą.
Savo darbe vadovavomės veikiančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais bankroto ir sanavimo procedūrų vykdymą bei audito atlikimą Lietuvos Respublikoje, griežtais konfidencialumo principais, taip pat priimta praktika. Vadovaujantis nacionalinių audito standartų reikalavimais, darbą suplanavome ir atlikome taip, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti ar pateiktas Projektas užtikrina sąlygas, kurios leistų atstatyti bankrutuojančios AB „XXX” mokumą ir patenkinti kreditorinius reikalavimus.
Atlikę Projekto finansinę analizę pastebėjome visą eilę trūkumų, netikslumų ir prieštaravimų, pastabas dėl kurių pateikiame žemiau:

I. Pastabos dėl Sanavimo projekte numatytų finansavimo sąlygų
1. Projektinės dalies II-o skyriaus 1-ame punkte „ Pirmos eilės kreditorinių reikalavimų patenkinimas” nurodyta, kad su Fondo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais tenkinti reikalavimai, viso – 780451,94 Lt, bus patenkinti per 6 (šešis) metus. Pagal visus, projekte pateiktus, finansinius duomenis matyti, kad šie reikalavimai bus padengti per 9 (devynis) metus, t.y. iki 2011-12-31 d.
2. Projektinės dalies VI-ame skyriuje yra nurodyta, kad: „Debitorinių įsiskolinimų detalizavimas dėl jų pripažinimo beviltiškais Sanuotojo pasiūlymu bus sprendžiamas nedelsiant LR Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai nustačius skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarką”.
Toks norminis aktas – „Skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei beviltiškų...