Neorganinių junginių chemijos paruoštukė

Chemijos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 111 KB
14 puslapiai

IA char.Chemiškai l.aktyvūs,kurių fizikinės ir cheminės sav. Paaiškinamos
valentinių e-ų konf.ns1,grupė,todėlbūdingas OL +1.Šie el.pirmieji
standartinių potencialų eilėje,todėl yra l.aktyvūs,pasižymi stipriomis
redukuojančiomis sav.ir oksiduojasi iki vinvalenčių jonų.Š.m. redukcinės
sav.stiprėja grupėje iš viršaus į apačią.Na,K l.paplitę.Pagal paplitimą
Ž.p.Na-7el.Na išgaunamas iš jo druskų
telkinių:NaCl(halido),Na2CO310H2O(sodos),NaNO23(salietros),Na2SO410H2O(Glaub
erio druska),Na2B2O710HO(borakso).Milžiniškos NaCl atsargos yra gamtiniame
surame ir vandenynų H2O.K pagal paplitimą eina po Na.Svarbiausios jo
druskos:KCL(silvinas),NaClKaCl(silvinitas),K2CO3(potašas).Li,Rb,Cs yra
retieji el.Svarbiausieji Li mineralai-
spodumenasLi2OA2lO34SiO2,ambligonitasLiAlPO4F,petalitas LiAlSi4O10.Grinū Rb
mineralų nežinoma.Cs randama aliumosilikatuose
4CsO4Al2O318SiO22H2O(polucite).Fr gamtoje susidaro skylant Ac.Ji gaunamas
iš gamtinių mineralų juos skaidant,paskui veikiant H2SO4,kad
susid.tirpusLi2SO4.toliau veikiama soda ir HCl-susid.mažai
tirpūsLi2CO3,LiCl,kurių lydalus elektrolizyuojant gaunamas Li.Na gaun.taip
pat elektrolizes būdu iš eutektinio lydalo 500 temp arba NaOH lydalo 320
temp.K negalima gauti šiais būdais,nes jis garai tirpsta išlyditame
Cl,lengvai garuoja.Kclredukuojamas metaliniu Na-iu 850 tempAnalogiškai
naudojant Ca gaunami Rb,Cs.Š.M.-minkšti,žemos lyd.temp,sidabro
baltumo,kristalizuojasi erdvėje centruota kūbine gardele.Li kieteskis nei
Na,bet minkštesnis nei Pb.Visi š.m. liepsną nudažo:Li-tamsiai raud,Na-
gelt.,K-violetine,Rb-raudonai viol,Cs-mėlyna.
IA junginiai.Š.m.tiesiogiai reaguoja su halogenais ir H2.Su rugšt.sudaro
drus-kas,o šildomi su S-sulfidus(M2S)ir polisulfidus(M2Sn).Su N2 kambario
temp.reaguoja tik Li.Kiti š.m.hidridai gaunami sąveikaujant metalu garams
su N2 elektros lanke.Š.m.hidridai yra druskų tipo baltos kristalinės medžia-
gos.Jų struktūra atitinka kubinę NaCl struktūtą,terminis patvarumas mažėja
Li(Cs,cheminis aktyvumas Li(Cs didėja.Visi š.m.halogenidai yra sunkiai
lydomos,bespalvės kristalinės medž.Be tiesioginės sintezes,halogenidai gali
būti gaunami gaun.veikiant hidroksi-dus(MOH)ar karbonatus(M2CO3)van-denilio
halogenido rūgštimi.Jų lyd,ir vir.temp.mažėja kryptimi F(Cl(Br(I. Tam
tikromis sąligomis visi š.m.gali sudaryti grynus junginius M2O,M2O2, MO2
yra termišk.patvarūs((5000C) jung. M2O2 peroksidai(išskyrus Li2O),
izoliuoti nuo drėgmės ar besioksid. medž.,yra term.atsparūs iki gana aukš-
tos temp.Š.m.hidroksidų bazinės sav. yra stipriausios iš visų hidrokJie
susi-daro š.m. ir jų oksidams...