Neįgaliųjų profesinė reabilitacija

Referatas
 5
Microsoft Word 95 KB
11 puslapiai

Profesine reabilitacija referatas. Asmenu profesinė reabilitacija. Profesine reabilitacija referatas. Asmenu profesinė reabilitacija.

T U R I N Y S


Įvadas2
1. Profesinis neįgalių asmenų orientavimas3
2. Neįgaliųjų profesinis rengimas7
3. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos modeliai9
3.1. Socialinės profesinės inkliuzijos ( Rinkos liberalusis)
modelis9
3.2. Profesinio konkurencingumo ( dualinis) modelis11
3.3. Mokyklinis profesinio rengimo sistemos modelis12
3.4. Kombinuotas profesinio ugdymo sistemos modelis12
4. Pagalba įsidarbinant ir parama darbovietėse13
5. Bendros žinios apie kai kuriuos Lietuvos neįgaliųjų profesinės
reabilitacijos centrus14
Išvados17
Literatūra18

Į v a d a s

“ Kiekvienas iš mūsų, tame tarpe ir asmenys, turintys specialiųjų poreikių, turi teisę būti ugdomi” (Elijošius E., 2001). Ugdymas turi priklausyti nuo asmens specialiųjų reikmių, kurios kyla dėl negalės.Todėl itin sudėtingas uždavinys tenka tiek specialiajai, tiek bendrajai pedagogikai, kurių tikslas – paruošti asmenį savarankiškam gyvenimui, išmokant profesijos bei parengiant būsimam darbui. Be to, neįgalų asmenį rengiant būsimai profesijai, svarbu orietuotis ne tik į šią dieną, bet būtina atsižvelgti ir į ateities socialinius – ekonominius reikalavimus, siekiant , kad specialybė, kurią įgis neįgalusis, atitiktų darbo rinkos poreikius.
Dar sudėtingesnis dalykas – sėkmingas neįgaliųjų įsidarbinimo procesas. Nors Lietuvoje neįgalų asmenį įdarbinęs darbdavys yra materialiai skatinamas, jam taikomos įvairiausios įstatymuose numatytos lengvatos, tačiau dirbančiųjų yra tik mažuma. Taip yra dėl žemo neįgalių asmenų profesinio pasirengimo, atsilikusių technologijų , didelio nedarbo mūsų šalyje bei kitų priežasčių. Norint kalbėti apie visapusišką neįgalių asmenų adaptaciją bei integraciją į visuomenę, reikia pabrėžti, jog vienas iš esminių šio proceso komponentų ir yra profesinė reabilitacija. Kuomet specialiųjų poreikių turintis asmuo įgija profesiją, tačiau vistiek negauna darbo, nevyksta ir pilnavertė jo adaptaciją visuomenėje.
Šiuo metu neįgaliųjų profesinės reabilitacijos problema aktuali ne tik Lietuvai, bet ir kitoms valstybėms, tame tarpe Latvijai bei Estijai. Atsižvelgdama į problemos aktualumą, būtinybę ją spręsti, taipogi į tai, jog viena iš socialinio pedagogo darbo krypčių yra profesinis konsultavimas, pasirinkau šią tęmą. Mano kursiniame darbe yra nagrinėjami su profesine neįgaliųjų reabilitacija susiję klausimai, problemos, jų sprendimo galimybės, taipogi pateikiami asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, profesinės reabilitacijos etapai, modeliai ir bendrais bruožais apibūdinami Lietuvoje neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityje dirbantys...