N įmonės rėmimo komplekso elementų vertinimo ekonominiai ir socialiniai aspektai

 5
Microsoft Word 278 KB
40 puslapiai

Remimo elemento poveikis diplominis. Remimo elemento poveikis diplominis.

TURINYS

ĮVADAS 3
1. RĖMIMO KOMPLEKSO ELEMENTŲ TEORINIS PAAIŠKINIMAS 5
1.1. RĖMIMO KOMPLEKSO SAMPRATOS TEORINIAI ASPEKTAI 5
1.2. RĖMIMO BIUDŽETO SUDARYMO PRINCIPAI 23
2. UAB “PHILIP MORRIS LIETUVA” NAUDOJAMŲ RĖMIMO KOMPLEKSO ELEMENTŲ VERTINIMAS IR ANALIZĖ 25
2.1.UAB “PHILIP MORRIS LIETUVA” PRISTATYMAS 25
2.2. UAB “PHILIP MORRIS LIETUVA” VARTOTOJŲ TYRIMŲ REIKŠMĖ PASIRENKANT RĖMIMO PRIEMONES 27
2.3. TABAKO REKLAMOS DRAUDIMO ĮTAKA RĖMIMUI 31
2.4. JAUNIMO RŪKYMO PREVENCIJA IR ĮTAKA RĖMIMUI 48
2.5. TABAKO REKLAMOS DRAUDIMAS EKONOMINIU IR SOCIALINIU POŽIŪRIU 50
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 56
LITERATŪRA 60
1 PRIEDAS 62
UAB ”PHILIP MORRIS LIETUVA” VALDYMO STRUKTŪRA 62

ĮVADAS

Kiekvienos įmonės svarbiausias uždavinys yra patenkinti pasirinktų tikslinių rinkų pirkėjų tam tikrus poreikius ir gauti pelną. Įgyvendinant šį uždavinį įmonė rinkoje susiduria su didesniu ar mažesniu skaičiumi varžovų-konkurentų, siekiančių, kad pirkėjai įsigytų būtent jų siūlomus produktus. Todėl įmonė turi nuolat stebėti rinkoje vykstančius pokyčius, atlikti rinkos tyrimus, vykdyti išsamią šių tyrimų analizę, siekiant geriau išaiškinti bei patenkinti vartotojų poreikius. Būtina pastoviai stebėti konkurencinę aplinką, numatyti galimus konkurentų veiksmus, prognozuoti rėmimo strategiją ir jos įgyvendinimo etapus, bei jų poveikį vartotojui.
Bakalauro baigiamojo darbo tikslas – įvertinti rėmimo komplekso elementus UAB “Philip Morris Lietuva” ekonominiu ir socialiniu požiūriu.
Šio darbo tyrimo objektas – UAB “Philip Morris Lietuva” rėmimo komplekso elementų analizė. Atliekant šią analizę, buvo sprendžiami šie uždaviniai:
• Suprasti ir įvertinti rėmimo komplekso elementų panaudojimą tabako rinkoje, didžiausią dėmesį skiriant pardavimų skatinimui.
• Išanalizavus literatūrą, išsiaiškinti pagrindinius teorinius tabako rinkoje naudojamų rėmimo komplekso elementų ypatumus.
• Pritaikyti literatūroje pateiktus svarbiausius rėmimo komplekso elementų panaudojimo metodus UAB “Philip Morris Lietuva”.
• Remiantis vartotojų tyrimų rezultatais, išskirti UAB “Philip Morris Lietuva” tikslinę rinką.
• Apsvarstyti tabako reklamos problematiškumą, apžvelgiant pasaulinės praktikos patirtį bei Lietuvos įstatyminę bazę.
• Pateikti praktines rekomendacijas rėmimo komplekso elementų panaudojimo klausimais.
Išstudijavus literatūrą bei iš įmonės gautus duomenis, nagrinėjome teorinius rėmimo programos aspektus, akcentuojant atskirų rėmimo komplekso elementų svarbą tabako rinkoje, jų panaudojimo kryptis, atsižvelgiant į tabako gaminių...