Muitinės formalumai

Referatas
 5
Microsoft Word 49 KB
4 puslapiai

Muitinės departamentas prie lietuvos respublikos finansų ministerijos referatas. Muitines veikla referatas. Muitinės departamentas prie lietuvos respublikos finansų ministerijos referatas. Muitines veikla referatas.

Muitinės formalumai

Muitinės veikla yra viena iš pagrindinių sričių, kurioje esama daug erdvės ir prielaidų piktnaudžiavimui tarnybine padėtimi bei korupcijai. Muitinei suteiktos plačios ir dažnai neaiškiai apibrėžtos galios kontroliuoti prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą kertant valstybės sienas, tuo tarpu ūkio subjektų ir gyventojų teisės nėra tinkamai įtvirtintos. Muitinės veiklą reglamentuojantys teisės aktai yra itin painūs ir nekonkretūs, pilni prieštaravimų ir daugiasluoksnių išimčių. Muitinės reguliavimų gausa bei skaidrumo ir nuoseklumo stoka sukuria prielaidas korupcijos plėtotei, o tuo pačiu ekonominės veiklos ribojimui, išteklių švaistymui ir nepagrįstiems draudimams.
Muitinės departamento uždaviniai ir funkcijos
Pagrindiniai Muitinės departamento uždaviniai ir funkcijos yra įvardinti LR Finansų ministrų įsakyme (1998 m. liepos 10 d., Nr. 171) dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo bei LR Muitinės kodekse.
Pagrindiniai Muitinės departamento uždaviniai yra: (1) pagal savo kompetenciją įgyvendinti Lietuvos Respublikos politiką ekonominių užsienio prekybos reguliavimo ir vidaus rinkos apsaugos priemonių srityje; (2) užtikrinti muitinės kompetencijai priskirtų įstatymų bei kitų su importu, eksportu ir tranzitu susijusių teisės aktų įgyvendinimą; (3) organizuoti ir kontroliuoti muitų tarifų taikymą, muitų bei kitų mokesčių ir rinkliavų surinkimą nustatytu laiku, taip pat įstatymuose numatytų ekonominių ir administracinių sankcijų taikymą; (4) kontroliuoti importo, eksporto ir tranzito draudimų bei apribojimų taikymą; (5) organizuoti ir vykdyti teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pažeidimų prevenciją; (6) kurti ir prižiūrėti integruotą muitinės informacinę sistemą, muitinės kompiuterinių duomenų ir perdavimo ryšių tinklą; (7) užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse prisiimtų įsipareigojimų muitinės veiklos srityje.
Įgyvendindamas šiuos uždavinius, Muitinės departamentas atlieka daugybę funkcijų: vadovauja teritorinėms muitinėms ir koordinuoja jų veiklą, teikia siūlymus dėl muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų Vyriausybei ir kitoms institucijoms, registruoja ūkio subjektus, kuriems suteikta teisė steigti muitinės sandėlius, muitinės tarpininkus ir organizuoja jų veiklos kontrolę, organizuoja, kontroliuoja importo ir eksporto muitų bei mokesčių surinkimą, draudimų ir apribojimų taikymą teritorinėse muitinėse, tvarko kombinuotąją muitų tarifų ir užsienio prekybos statistikos nomenklatūrą, užtikrina integruotos muitinės informacinės...