Mtyvacija siuolaikineje organizacijoje

 5
Microsoft Word 189 KB
26 puslapiai

TURINYS

LENTELIŲ IR PAVEISKLŲ SĄRAŠAS 4
ĮVADAS 5
1. MOTYVACIJOS SAMPRATA 7
1.1. Motyvo ir motyvacijos esmė 7
1.2. Pagrindinės motyvacijos teorijos 9
1.2.1. Abrahamo Maslowo poreikių hierarchija 10
1.2.2. F. Herzbergo dviejų veiksnių motyvacijos teorija 12
1.2.3. MakKlelando poreikių teorija 14
1.2.4. K. Alderferio poreikių teorija 14
1.2.5. V. Vroomo lūkesčių teorija 15
1.2.6. J. Adamso teisingumo teorija 16
1.2.7. L. W. Porterio ir E. E. Lawler darbo motyvacijos modelis 16
1.3. Motyvacijos svarba bei skatinimo priemonės 18
1.3.1. Moralinės skatinimo priemonės 19
1.3.2. Materialinės skatinimo priemonės 22
2. UAB “ROTVEDA” VEIKLOS IR APLINKŲ APŽVALGA 31
2.1. Bendra įmonės UAB “Rotveda” veiklos charakteristika 31
2.2. UAB “Rotveda” išorinė aplinka: netiesioginio ir tiesioginio poveikio. 31
2.2.1. Netiesioginio poveikio aplinka 32
2.2.2. Tiesioginio poveikio aplinka 32
3. ATLIKTO TYRIMO ANALIZĖ 39
3.1. Tyrimo tikslas, uždaviniai, metodai ir organizavimas 39
3.2. Tyrimo rezultatai 40
3.3. Tyrimo rezultatų aptarimas 50

ĮVADAS

Dabartiniu metu Lietuvoje yra daug įvairių įmonių, kurios vykdo veiklą ir tikisi iš tos veiklos gauti pelną. Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas. Įmonės savininkas, norėdamas, kad jo verslas klestėtų, turi išsirinkti lojalius ir kvalifikuotus darbuotojus. Žinoma, tai dar nesuteikia garantijos, kad tas darbuotojas nepaliks įmonės, gavęs geresnį pasiūlymą: didesnį užmokestį, palankesnias darbo sąlygas ir karjeros galimybes. Taip pat negalima žinoti ir to, ar darbuotojas yra pakankamai motyvuotas atlikti savo pareigas, panaudodamas visus savo sugebėjimus ir galimybes.
Darbdavys, norėdamas pasiekti maksimalius vykdomos veiklos rezultatus, turi atkreipti savo dėmesį į tai, kokiomis priemonėmis jis galėtų sutelkti visus darbuotojus siekti įmonės tikslų. Motyvacija - itin svarbus veiksnys, skatinantis asmenis suderinti savo asmeninius tikslus su įmonės tikslais. Geras įmonės rezultatas galėtų turėti įtakos ir darbuotojo geresniems pasiekimams ir pripažinimui. Nors verslininkai sako, kad darbuotojus labiausiai skatina organizacijos vidinė atmosfera, darbuotojų atstovai tvirtina, jog svarbiausia motyvacija – pinigai. Manoma, kad kvalifikuoti darbuotojai vis dažniau renkasi perspektyvią įmonę, o mažiau kvalifikuoti – didesnę algą.
Temos aktualumą lemia šiuolaikinių įmonių vadovų ir ekspertų požiūris į žmogiškuosius išteklius. Jie įsitikinę, kad būtent šis faktorius lemia įmonės finansinę sėkmę.
Šio baigiamojo bakalauro darbo objektas –...