Monės mokumo ir likvidumo analizė

 5
Microsoft Word 97 KB
12 puslapiai

Kursinis mokumo. Kursinis mokumo.

TURINYS

ĮVADAS3
1. MOKUMO IR LIKVIDUMO SĄVOKOS4
2. ĮMONĖS MOKUMO, PELNINGUMO IR RIZIKOS RYŠYS5
3. TRUMPALAIKIO MOKUMO ANALIZĖ8
4. ĮMONĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO RODIKLIAI10
5. LIKVIDUMO SUMAŽĖJIMO RIZIKA20
IŠVADOS22
LITERATŪRA23

PRIEDAI:
1 Priedas. AB „Dvarčionių keramika“ 2003 – 2004 metų balansas
2 Priedas. AB „Dvarčionių keramika“ 2003 – 2004 metų pelno (nuost.) ataskaitos
ĮVADAS

Kiekvienos įmonės vadovai, siekdami išvengti rizikos, turi nuolat stebėti ir vertinti visas galimas rizikos rūšis. Suprantama, kad rizika labiausiai susijusi su įmonės mokumu ir jos gebėjimu gauti pajamų iš savo veiklos, nes tos įmonės, kurios negali laiku atsiskaityti, pasidaro nepatikimos.
Apie įmonės mokumo būklę galima spręsti iš apskaičiuotų santykinių rodiklių, pagal kuriuos vertinama tiek trumpalaikių, tiek ilgalaikių įsipareigojimų būklė ir pinigų srautų valdymo efektyvumas. Įmonės trumpalaikių skolų apmokėjimas siejamas su jos turimais grynųjų pinigų arba jų ekvivalentų srautais. Tuo tarpu ilgalaikių skolų grąžinimas siejamas su ilgalaikiu materialiuoju turtu ir parodo skolintojų teises į įmonės turtą bei išorinių finansinių išteklių savininkų rizikos laipsnį.
Mokumo grupės rodikliai padeda įvertinti, ar įmonė gali laiku atsiskaityti su savo kreditoriais. Gera įmonės finansine būklė tada, kai ji, suėjus skolų mokėjimo terminui, gali laiku įvykdyti visus savo įsipareigojimus. Tai svarbu visais įmonės egzistavimo etapais: ją registruojant, plečiant veiklą bei siekiant įgyti investuotojų pasitikėjimą.
Šio darbo tikslas – išanalizuoti mokumo ir likvidumo sąvokas ir svarbą įmonės veikloje.
Darbo uždaviniai – teorinę dalį pritaikyti praktiškai, apskaičiuoti akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ mokumo ir likvidumo rodiklius.


1. MUKUMO IR LIKVIDUMO SĄVOKOS
Dabartinis lietuvių kalbos žodynas aiškina, kad mokumas yra mokamasis pajėgumus, mokus - tai galintis mokėti, turintis iš ko mokėti.
Likvidumas parodo, kaip greitai vertybinius popierius ir materialųjį turtą galima paversti grynaisiais pinigais.
Taigi mokumas ir likvidumas nėra tapačios sąvokos, nors labai artimos ir glaudžiai susijusios. Jeigu įmonė neturi galimybės greitai trumpalaikio ar kito turto paversti pinigais, ji ir negalės mokėti, t.y. bus nemoki. Kitaip tariant, įmonės mokumas yra jos potencialus gebėjimas turimomis priemonėmis likviduoti įsipareigojimus. Tam, kad atsiskaitytų su tiekėjais, kreditoriais ir įvykdytų kitus įsipareigojimus, įmonei reikia turėti ne tik pinigų, bet ir likvidų turtą, kurį galėtų greitai pakeisti į...