Monės finansinės būklės analizė

 5
Microsoft Word 148 KB
19 puslapiai

Finansinės būklės vertinimo diplominis. Finansines bukles gerinimo galimybes. Finansinės būklės vertinimo diplominis. Finansines bukles gerinimo galimybes.

VILNIAUS UNIVERSITETAS
KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS
FINANSŲ IR APSKAITOS KATEDRA
Verslo vadybos ir administravimo studijų programos studentas

ĮMONĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ

Kursinis darbas

Tikrino doc. E. Buškevičiūtė
Kaunas 2003
Turinys
Įvadas3
1. Finansų analizės reikšmė ir uždaviniai5
2. Įmonės finansinės veiklos įvertinimo metodai7
3. Finansinių koeficientų reikšmė, privalumai, trūkumai ir pasirinkimas11
4. Finansiniai koeficientai ir jų grupės15
4.1. Pelningumo koeficientai16
4.2. Mokumo (likvidumo) rodikliai17
4.3. Finansų struktūros rodikliai18
4.4. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai19
5. Darbo našumo analizė20
6. Turto pelningumo piramidinė analizė25
7. Kapitalo pelningumo piramidinė analizė28
8. Pardavimų pelningumo analizė29
9. SWOT analizė31
Išvados33
Literatūra35

Įvadas

Temos aktualumas. Verslas, kaip viena iš visuomenės veiklos sričių, turi išskirtinę reikšmę, todėl būtina deramai įvertinti ūkinių – komercinių procesų metu atsirandančios informacijos teikiamą naudą, mokėti deramai ją formuoti, kaupti, apdoroti bei panaudoti praktinėje veikloje.Viena iš svarbiausių sėkmingo verslo plėtojimo sąlygų – deramas informacijos, ypač apskaitinės, reikšmės įvertinimas ir sugebėjimas tinkamai pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis .
Įmonės finansinė analizė- tai finansinės veiklos tyrimas, naudojant mokslo ir praktikos sukurtus būdus. Finansinės veiklos duomenys tyrinėjami, norint objektyviai atsakyti į klaisimus: verslo rezultatai per tiriamąjį laikotarpį, kodėl tokie rezultatai ir kokie jie galėjo būti, efektyviau panaudojus resursus. Analizė visuomet tiria veiklos pasekmes per tam tikrą praėjusį laikotarpį ir vertina tiriamojo objekto finansinę būklę iki tam tikros datos. Įmonės savininkai ir vadybininkai nori žinoti, ne tik kas įvyko ir kodėl įvyko, bet ir kaip analizės rezultatais pasinaudoti pagrįstiems sprendimams priimti, kad ateityje išvengtų neigiamų reiškinių ir didintų kapitalo efektyvumą. Darant finansinį sprendimą jau nebe taip svarbi yra retrospektyvi analizė. Svarbiau yra rizika ir būsimi pinigų srautai.
Darbo tikslas: finansinės būklės įvertinimo tikslas- tirti ir vertinti įmonės finansų srautų tendencijas, finansinį stabilumą(būklę), išteklių naudojimą, neigiamų nuokrypių priežastis, tirti vidaus ir aplinkos veiksnių įtaką rezultatams, taip pat veiklos gerinimo galimybes.
Darbo...