Monės analize marketingo požiūriu

 5
Microsoft Word 308 KB
45 puslapiai

SANTRAUKA

Dailidėnaitė K. UAB “Venitas” naujos prekės kūrimo ir įvedimo į rinką procesas: Bakalauro baigiamasis darbas/ Vadovė asist.doktor. M.Alimienė.- Kaunas: KTU, 2004.- 75 p.

Besikeičianti situacija rinkoje lemia naujų prekių pateikimo į rinką būtinumą. Atsižvelgdama į greitai kintančius vartotojų skonius, technologijas ir konkurencinę būklę įmonės negali pasikliauti vien esamomis prekėmis. Visos prekės anksčiau ar vėliau pasensta, todėl įmonės privalo surasti naujų prekių, kurios pakeistų senstančias. Vartotojai nori ir tikisi naujų, patobulintų prekių, todėl naujų prekių kūrimas yra pagrindinė įmonės augimo ir gyvavimo sąlyga.
Bakalauro darbo objektas – naujos prekės kūrimo ir įvedimo į rinką procesas.
Bakalauro darbo tikslas yra detaliai išanalizuoti naujos prekės kūrimo bei įvedimo į rinką procesą UAB “Venitas” pavyzdžiu ir atlikti šio proceso marketinginių sprendimų teorinį bei praktinį tyrimą.
Pirmoje darbo dalyje analizuojama UAB “Venitas” situacija rinkoje: pateikiama bendra įmonės charakteristika ir jos organizacinė valdymo struktūra; aprašomos įmonės parduodamos prekės bei jų pardavimų kitimas; nagrinėjama įmonės taikoma kainodaros, paskirstymo ir rėmimo politika; pateikiama įmonės mikroaplinkos analizė.
Antroje dalyje analizuojami teoriniai naujų prekių kūrimo ir pateikimo į rinką sprendimo būdai.
Trečioje darbo dalyje, pritaikius teorinius naujų prekių kūrimo bei įvedimo į rinką sprendimus, detaliai aprašomas UAB “Venitas” naujos prekės kūrimo bei įvedimo į rinką procesas.
Ketvirtoje dalyje pateikiamos atlikto tyrimo išvados.
Atliekant šį darbą naudota literatūra lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, UAB “Venitas” suteikti duomenys bei informacija internete.
Teorinių naujų prekių kūrimo ir pateikimo į rinką sprendimo būdų bei atlikto tyrimo praktinių rezultatų iliustravimui, darbe pateikta 22 paveikslai, 9 lentelės bei 5 priedai.

SUMMARY

Dailidėnaitė K. The new product development and introduction to the market in the case of “Venitas” company: The final paper/ The manageress of the work asist.doktor. M.Alimienė.- Kaunas: KTU, 2004.- 75 p.

The volatile situation in the market determines the necessity to launch new products. Considering the quickly changeable consumer preferences, technologies and competition state, company cannot depend only on the current products. Sooner or later, all products are getting old, therefore companies must create new products, to replace the old ones. Consumers want and expect new, improved products, consequently new product development is fundamental condition for the...