Mokymo turinio projektavimas

Referatas
 5
Microsoft Word 147 KB
20 puslapiai

Kas yra mokymosi turinio projektavimas. Kas yra mokymosi turinio projektavimas.

TURINYS


I. UGDYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI3
II. GIMTOJI (LIETUVIŲ) KALBA. BENDROJI PROGRAMA5
1. Tikslas5
2. Uždaviniai6
3. Ugdytinos vertybinės nuostatos6
4. Didaktinės nuostatos7
5. Struktūra9
III. KALBINIO UGDYMO V-VI KLASĖSE TURINYS11
1. Kalbos vartojimas11
2. Kalbos pažinimas12
IV. MORFOLOGIJOS MOKYMO VI KLASĖJE FRAGMENTAS14
LITERATŪRA17

I. UGDYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Bendrojo lavinimo mokyklos tikslas - išugdyti asmenį, pajėgų savarankiškai bei kartu su kitais spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas, pozityviai keisti Lietuvos tikrovę, kūrybingai atsakyti į šiuolaikinio pasaulio iššūkius, gebantį įprasminti savo gyvenimą prieštaringoje dabarties tikrovėje.
Šio tikslo siekiama vedant vaiką per visas ugdymo pakopas: priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas - laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.
Pradinio ugdymo tikslas - išugdyti sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei vertybinių nuostatų pagrindus įgijusį vaiką.
Pagrindinio ugdymo tikslas - laiduojant darnią asmens dvasinių ir fizinių galių plėtotę, išugdyti aktyvų, savarankišką, atsakingą, sociokultūrinio raštingumo, būtino sėkmingai socialinei integracijai ir tolesniam mokymuisi, pagrindus įgijusį moksleivį.
Siekiant užsibrėžtų tikslų mokyklai iškyla šie pagrindiniai ugdymo uždaviniai:
1. Užtikrinti darnią prigimtinių moksleivio galių plėtotę, puoselėti jo dvasinę kultūrą, pilietiškumą;
2. Sudaryti moksleiviams sąlygas įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus, padėti išsiugdyti asmeninę, socialinę, pažinimo (kalbinį, matematinį, gamtamokslinį ir technologinį raštingumą) bei kultūrinę kompetenciją, reikalingą sėkmingam iškylančių asmeninio bei socialinio gyvenimo klausimų sprendimui;
3. Padėti moksleiviams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės kultūros,kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandienio gyvenimo ir ateities
poreikius;
4. Atskleisti ir plėtoti kūrybines moksleivių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;
5. Ugdyti moksleivių gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;
6. Ugdyti moksleivių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti.