Mokyklos raštvedybos sistemos analizė

Referatas
 5
Microsoft Word 51 KB
4 puslapiai

TURINYS
Įvadas 3
Trumpas įstaigos veiklos aprašymas 4
Įstaigos valdymo struktūra 4
Raštvedybos sistema 5
Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas 5
Registravimo priemonės ir reikalavimai 6
Bylų nomenklatūra 9
Išvados ir pastabos 10
Priedai 10


ĮVADAS
Šiuo metu daugelis įstaigose dirbančių žmonių bendrauja netiesioginiu būdu, o dokumentų pagalba, nes tai yra labai patogus bendravimo būdas, ypač esant dideliems atstumams. Dokumentas tapo neatskiriama daugelių darbo dalimi, nesvarbu, kokiu būdu jis yra pateikiamas – paštu, faksu, kompiuterio pagalba ar kaip kitaip. Svarbiausia, kad dokumentas būtų teisingai suprastas.
Mano darbo tikslas – surasti ir išanalizuoti įstaigos arba įmonės raštvedybinę sistemą, surasti klaidas, jei tokių pasitaikys ir jas pasistengti ištaisyti.
Mano tirta organizacija – „XXX“ vidurinė mokykla. Taigi savo darbe tikiuosi apžvelgti visą mokyklos raštvedybos sistemą ir išanalizuoti.TRUMPAS ĮSTAIGOS VEIKLOS APRAŠYMAS
„XXX“ vidurinė mokykla savo veiklą pradėjo 1991 m. rugsėjo 1 d. Jos teisinė forma – valstybinė mokykla. Mokykloje mokiniai turi galimybę mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Be to, mokykla vykdo Rytų Lietuvos socialinio plėtojimo, auklėjimo ir mokymo valstybine kalba programą. Mokymo forma – dieninė ir neakivaizdinė. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Mokyklos misija – suteikti kokybišką vidurinį išsilavinimą mokiniams, užtikrinant vienodas galimybes baigti mokyklą valstybine lietuvių dėstoma kalba lietuvių, rusų ir lenkų tautybės vaikams. Paruošti mokinius stoti į aukštąją mokyklą ir suformuoti poreikį mokytis visą gyvenimą.
Mokykla pasirengusi išugdyti kiekvienam mokiniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapto doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą.
Mokyklos vizija – 2006 metais mokykla ruošiasi vidurinių mokyklų akreditacijai ir sieks gauti gimnazijos statusą.

ĮSTAIGOS VALDYMO STRUKTŪRA

RAŠTVEDYBOS SISTEMA
Ši mokykla yra pasirinkusi centralizuotą raštvedybos sistemą. Tai yra dokumentų priėmimas, išsiuntimas, registravimas, tvarkymas sukoncentruotas vienose rankose. Mano nagrinėjamoje įstaigoje šį darbą atlieka...