Mokykla pradinis ugdymas

Referatas
 5
Microsoft Word 43 KB
3 puslapiai

Mokykla pradinis ugdymas
rių institucijų veiklų, todėl greičiau pasirengia visuomeninei veiklai. Šių vaikų socialinį aktyvumą nuolat palaiko tėvai, todėl jie patenka j „remiamos" nepriklausomybės laukėj. Aukštesniojo ir vidutiniojo sluoksnių vaikams nuo pat mažens diegiamas sėkmingos karjeros troškimas. Vadinasi, šie vaikai jau pradinėje mokykloje stengsis išnaudoti savo galimybes sociali/.uotis ir adaptuotis.
Vaikams iš žemesnių socialinių sluoksnių, stokojau tiems patirties (bendravimo etiketo), dažnai biidinga tam likta izoliacija, nepakankamai tvirti ryšiai su aplinka, pačiu savimi it su grupės nariais.
Mokykloje žemesnių socialinių ekonominių sluoksnių vaikai dažnai priskiriami socialinės ri/ikos grupėms. Norint morali/.iioli jų socialine sąveiką, reikia kurti so cialincs-kulturincs programas. 'Ilk taip galima išveng ti vaiko socialinio tapsmo netolygumų, konfliktiškų situacijų bendraujant su kitais vaikais ir su pedagogu.
Daugelyje Ivuiopos šalių, ypač Vokietijoje, tos programos pradedamos vykdyti dar vaikų darželiuose, nes būtent ten koreguojami vaiko socializacijos trūkumai. Siekiama jau ankstyvoje vaikystėje kompensuoti vaikų soeialinės-kullūrinės patirties stygių, visiems vaikams suteikti vienodas galimybes socialinei padėčiai jgyli.
VIENO ATVEJO ANALIZĖ
Kaip veikia vieni kitus vaikai iš skirtingų socialinių sluoksnių mūsų mokyklose?
Klaipėdos universiteto Vaikystės pedagogikos katedros iniciatyva buvo atlikta vieno atvejo anali/ė: tyrimui pasirinkta kaimo lipo vidutinės bendrojo lavinimo mokyklos IV klasė. Tirtas 21 mokinys ir mokytoja. Atlikta 70 stebėjimų. Stebėta mokyklos klasė laisvu nuo užsiėmimų metu (3 pci traukos tarp pamokų per diena). Stebint siekta nustnlyli sąveikos tipus klasės aplinkoje: įvairių socialinių .sluoksnių vaikų tarpusavio si|veiki| laisvoje nuo užsiėmimų aplinkoje (pei pertraukas) Ir pedagogo s;|vcik<| su įvairių socialinių sluoksnių vaikais, 'lytimas truko vieni) mėnesį (I('('H m. lapkričio mėnuo).
Skirtingų socialinių sluoksnių valkai Šioje klasėje pasiskirstė taip: aukštesnio socialinio sluoksnio 5 vai kai (24 proc.), vidutinio socialinio sluoksnio ^ (42 proc.) žemesnio socialinio...