Mokiniu vertinimas

 5
Microsoft Word 138 KB
18 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………… 3
1. VERTINIMO KAIP UGDYMO PROCESO SUDEDAMOSIOS DALIES………
TEORINIAI PAGRINDAI………………………………………………………… 5
1.1 VERTINIMO SAMPRATA…………………………………………………………. 5
1.2 REKOMENDACIJOS VERTINANTIEMS MOKYTOJAMS……………………. 10
2. MOKINIŲ VERTINIMO IR UGDYMO INSTITUCIJOJE SITUACIJOS TYRIMAS 15
2.1 TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS……………………………………. 15
2.2 PEDAGOGŲ POŽIŪRIS I VERTINIMĄ…………………………………………….16
2.3 MOKSLEIVIO SAVĘS VERTINIMAS…………………….…………………… 19
2.3.1 VERTINIMO APLANKAI IR ĮSIVERTINIMAS…………………………………. 19
2.4 TĖVŲ POŽIŪRIS Į VERTINIMĄ………………………………………………… 25
IŠVADOS…………………………………………………………………………………….28
LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………………… 29
PRIEDAI…………………………………………………………………………………… 30

ĮVADAS

„Vertinimas – tai informacijos rinkimas,
interpretavimas ir apibendrinimas tam, kad
galima būtų padaryti sprendimą“
N. L. Gage, D. C. Berliner, 1994
TEMOS AKTUALUMAS

Mokymosi rezultatų vertinimas – viena iš aktualiausių visų laikų pedagogikos problemų. Plačiausia prasme vertinimas yra informacijos rinkimas, interpretavimas ir apibendrinimas, kad būtų galima padaryti sprendimą. Mokymosi vertinimo privalumai yra: planavimo tikslumas mokiniams ir mokytojams, vertinimo kriterijų ir formų sąsajos su mokomąja medžiaga. Svarbus vertinimo tikslas yra ir suteikti mokiniams grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip jiems sekasi (http://www.pedagogika.lt/puslapis/samprata.pdf).
Mūsų šalies mokyklose taikoma vertinimo sistema yra pernelyg orientuota į galutinius sprendimus apie mokinio žinias bei jų fiksavimą pažymiu. Ji nedera su keliamais ugdymo tikslais ir numatomais rezultatais, šiuolaikiniais mokymo ir mokymosi metodais.
Paskatinti mokinių mokymąsi yra pagrindinis mokyklos tikslas. Šio proceso šerdis yra vertinimas. Vertinimas gali pakylėti arba sugniuždyti, jis kelia baimę arba susijaudinimą ir tik retai būna neutralus. Kad vertinimas būtų prasmingas ir efektyvus, pirmiausia reikia išsiaiškinti kokia vertinimo paskirtis. Šiuolaikinėje mokykloje vertinimas suprantamas pirmiausia kaip pagalba vaikui. Vertiname tam, kad padėtume vaikui augti ir tobulėti bei tam, kad jam...