Mikroekonomika1

Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

Mikroekonomika – tai ekonomikos teorijos dalis apie verslo firmas ir
vartotojus.
pagrindinis Valstybės tikslas turėtų būti - sukurti tokią ekonominę
politiką, kuri sumažintų šalies problemas ir padidintų naudą, gaunamą iš
kiekvieno darbo.
Šalies vyriausybė, reguliuodama ūkį ekonomine politika, siekia
pagrindinių makroekonomikos tikslų:1. Visiško užimtumo. 2.Kainų stabilumo.
3.Palankios ekonomikos plėtrai valstybės biudžeto būsenos. 4.Mokėjimų
balanso pusiausvyros būsenos. 5.Gyvenimo lygio augimo. 6.Gamtos teršimo
mažinimo. 7.Ekonominės laisvės (žmonių teisė pasirinkti užsiėmimą, sudaryti
sandėrius, leisti pajamas). 8. Socialinis - ekonominis saugumo, teisingo
pajamų paskirstymo. ir kiti.
Ekonominė politika – kolektyviai vyriausybės priimta strategija
ekonomikos tikslams pasiekti; tai vyriausybės tikslų ekonomikoje nustatymas
ir kontrolės priemonių, siekiant šių tikslų, taikymas.


Eklektika – skirtingų, nederančių, prieštaringų mokslo teorijų, koncepcijų,
sąvokų jungimas ir naudojimas.
Ekonomikos sistema – trūkumo ir pasirinkimo problemų prendimobūdas
Mokėjimų balanso deficitas – tai lėšų kiekis, kuriuo išmokėjimai viršija
įplaukas
Pagrindinės iždo politikos priemonės yra:
1. Mokesčiai (apmokestinimo normos bei sąlygos);
2. Vyriausybės išlaidos;
3. Vyriausybės transferiniai mokėjimai.
Dalį vyriausybės išlaidų sudaro transferiniai išmokėjimai.
Transferiniai išmokėjimai – visi vyriausybės mokėjimai asmenims, šeimoms ir
organizacijoms teikiami be jokio prekių arba paslaugų ekvivalento.
Vyriausybės pajamos formuojamos mokesčių, kuriuos moka namų ūkiai ir visi
ūkio subjektai dėka. Mokesčiai skirstimi į tiesioginius ir netiesioginius.

Tiesioginiai mokesčiai – moka asmenys ir firmos tiesiogiai iš savo pajamų.
Netiesioginiai mokesčiai – kuriais apmokestinamos prekės ir paslaugos,
vartotojams jas įsigyjant ar vartojant (kaip akcizas, PVM, muitai).

Biudžeto pajamas sudaro: mokestinės ir nemokestinės pajamos
Biudžeto išlaidos skirstomos: Pagal Vyriausybės funkcijas, Pagal ekonominių
išlaidų elementus.
Diskretinė iždo politika – vyriausybės sąmoningai vykdomas mokesčių ir
išlaidų keitimas, siekiant veikti BNP gamybos apimtį, užimtumą ir kainų
stabilumą

Pinigų elementai – tai pinigų rodikliai, kurie vartojami kaip pinigų
kiekio matas, priklausomai nuo jų apibrėžimo apima įvairias likvidaus turto
grupes.
Pinigų apyvartos greitis – piniginio vieneto vidutinis apyvartų
skaičius per metus. Skaičiuojamas, kaip nominalaus BVP ir pinigų...