Mikro makro ekonomika

 5
Microsoft Word 99 KB
12 puslapiai

Nemokamai mikro makro darbai. Nemokamai mikro makro darbai.

TURINYS


1. Mikroekonomikos esmė. Pagrindiniai bruožai.
Mišri ekonomika. Jos skirtumai nuo kitų ekonomikos formų.
2. Rinka ir jos kitimas. Rinkos paklausa ir pasiūla.
Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra.
3. Vartojimas ir paklausa. Biudžeto apribojimai ir biudžeto teisė.
4. Gamybos teorija ir pelnas.
Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Kaštų funkcija.
5. Konkurencijos rinkos modeliai. Monopolija.
Oligopolija. Kainodara pagal vidurinius ir ribinius kaštus.
6. Gamybos veiksnių rinka ir paskirstymo teorija.
7. Gerovės ekonomika. Pelno maksimizavimas ir gerovė.
8. Makroekonomikos esmė ir pagrindiniai rodikliai.
Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). BNP deflektorius.
Nedarbas ir infliacijos lygis, vartojimo kainų indeksas.
9. Ekonomikos augimas, ekonomikos augimo
prielaidos ir šaltiniai. Solou modeliai.
10. Trumpalaikiai ekonomikos svyravimai.
Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla, jų pusiausvyra.
11. Fiskalinė politika.
12. Monetarinė politika.
13. Tarptautinė prekyba ir valiutų kursai

1.MIKROEKONOMIKOS ESMĖ. PAGRINDINIAI BRUOŽAI. MIŠRI EKONOMIKA. JOS SKIRTUMAI NUO KITŲ EKONOMIKOS FORMŲ.

Mikroekonomika (graikiškai “mikro” – mažas) – tai ekonomika, tiriama įmonių, verslo firmų, ūkių ir kt. aspektu. Ji tiria jų elgseną, išlaidų, prekių ir rinkos kainų ir kiekio nustatymą, analizuoja išteklių stygių, alternatyviuosius kaštus, gamybą, vartojimą.
Mikroekonomikoje daugiausia dėmesio skiriama klausimui, kaip pavieniai ūkininkaujantys subjektai darbo sprendimus ir kokie galimi tokių sprendimų padariniai. Taigi domimasi vartotojais, gamintojais, pirkėjais, pardavėjais, verslininkais ir dirbančiaisiais.
Pagrindinis mikroekonomikoje taikomas metodas - individų elgsenos pasekmių įvairiose rinkų sistemose numatymas pagal gana tobulą individualių ekonomikos subjektų racionalios elgsenos teoriją. Taigi mikroekonomika - mokslas apie rinkos mechanizmą ir jėgas, formuojančias kainų lygį, veikiančias sprendimus dėl gaminio ar paslaugos tiekimo į rinką ir pan.
Ekonomikos gali būti: rinkos, planinė arba mišrioji. Mišrioji ekonomika turi ir rinkos ir planinės ekonomikos bruožų. Rinkos ekonomikos bruožai: privati nuosavybė, pasirinkimo laisvė, asmeninė nauda, konkurencija, ribota valstybės įtaka. Planinės ekonomikos bruožai: valstybinė nuosavybė, planinė gamyba, planinis paskirstymas. Nėra grynai rinkos arba planinės ekonomikos. Nėra grynai rinkos ekonomikos, nes daugiau ar mažiau kiekvienoje šalyje valstybė iš dalies kontroliuoja ekonomiką. Daugumoje šalių egzistuoja mišrioji ekonomika. Lietuvoje irgi egzistuoja mišrioji ekonomika.
Esant valstybėje...