Martynas mazvydas

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 29 KB
1 puslapis

Martynas mazvydas referatas. Martynas mazvydas referatas. Referatas apie martyna mazvyda. Referatas apie martyna mazvyda. Martynas mazvydas referatai. Martynas mazvydas referatai. Martynas mazvydas rasinys. Martynas mazvydas redferatas.

Ið garbingos praeities ðiandien galime semtis stiprybës. Amþininkø ir raðytojø dëka galime pakelti laiko uþdangà ir paþvelgti á tolimus laikus, suþinoti apie tautos ðaknis. Jos glûdi giliai: pirmuosiuose árankiuose, pirmosiose lietuviðkose raidëse ir lietuviðko raðto posmuose. Lietuvos ðaknys - tai ir jos garsûs þmonës, kurie gerbë, tobulino, kûrë, saugojo ir gynë nuo nutautëjimo mûsø kalbà ir raðtà. Vienas ið tokiø þmoniø yra Martynas Maþvydas - lietuviðkojo raðto “tëvas”. Galbût dabar jau nebekalbëtume mûsø protëviø kalba, gal lietuviø tauta gyvuotø tik istoriniuose ðaltiniuose, jei ne Martyno Maþvydo nuveiktas darbas. Juk, anot Mikalojaus Daukðos, tautos gyvuoja “daugiausia iðlaikydamos ir vartodamos savo kalbà, kuri didina ir iðlaiko bendrumà, santaikà ir broliðkà meilæ”. M. Maþvydas paraðë pirmàjà lietuviðkà knygà tais laikais kai pagrindinës Lietuvoje vartojamos kalbos buvo lotynø ir lenkø, o lietuviø kalba buvo ties uþmarðties riba. Ją vartojo beveik vien tik valstiečiai baudžiauninkai. Bajorai ir aukštuomenė ją niekino.
Lietuvoje jau buvo prasidėjęs reformacijos judėjimas. Martynas Mažvydas buvo priėmęs liuteronų tikėjimą ir smerkė katalikų bažnyčios ir kunigų turtėjimą tikinčiųjų sąskaita. Dėl liuteronybės skleidimo jis turėjo išvykti iš Lietuvos ir apsigyveno Karaliaučiuje, Prūsijoje, kur šis tikėjimas turėjo daug šalininkų. Ten jo širdį...