Marksistinė istoriografija

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

Kas yra istoriografija. Kas yra istoriografija.Marksizmas vienu metu paaiškina istoriją, pateikia pažinimo teoriją ir istorinį metodą. Kaip teorija jis susilaukė daugybės interpretacijų bei adaptacijų. Nėra vieningos marksistinės istoriografijos, o yra promarksistinės, ortodoksiškos, dogmatiškos, revizionistinės arba erezinės srovės.

Nei K.Marksas (1818 - 1883), nei F.Engelsas (1820 - 1895) nebuvo profesionalūs istorikai, todėl jų teorija priklauso istorijos filosofijai. Savo antajame bendrame veikale "Komunistų partijos manifestas" (1848) jie paskelbė bendrą visuomenės vystymosi dėsnį - varomąsias jėgas, klasių kovą ir šios kovos dėsningas fazes, užsibaigiančias su išnaudojamo žmogaus išlaisvinimu.

Marksas ir Engelsas taip pat buvo istorinio pažinimo teoretikai, istorinio materializmo fundatoriai (Markso "Politinės ekonomikos kritika" (1859) ir Engelso "Anti-Diuringas" (1878)).

Abu pasižymėję žurnalistiniame - publicistiniame darbe, jie daug rašė apie to meto aktualijas. Vienintelis istorinio pobūdžio veikalas - ilgas Engelso straipsnis, skirtas 1522 - 1525 m. Vokietijos valstiečių karui (1850), kuriame autorius tvirtina, jog "religiniame kare daugiau reiškiasi materialūs interesai". Liuterį Engelsas vaizduoja buržuaziniu reformatoriumi. Religija yra tik valdžios instrumentas, anot Markso - "opiumas liaudžiai", išreiškianti ekonominius, socialinius ir politinius interesus.

Taigi, ar galime Marksą su Engelsu vadinti istorikais? Marksas pakeitė šio žodžio prasmę. Marksizmas yra tiek klasikinio filosofinio diskurso (hegeliškojo idealizmo pakeitimas materializmu), tiek ir klasikinio istoristinio diskurso radikalus apvertimas: praeitis priklauso nuo dabarties, o ne atvirkščiai. Tai reiškia, kad praeities pažinimas priklauso nuo istoriko dabarties. Tokiu būdu Marksas pakartoja garsųjį B.Kročės (B.Croce) aforizmą: "Bet kokia istorija yra dabarties istorija". Tik suaugęs gali pažinti vaiką, o žmogus - beždžionę, o ne atvirkščiai. Tokiu būdu per buržuazinę visuomenę atsiskleidžia feodalinė, kapitalistinė ekonomika atskleidžia viduramžių ir antikos ekonomiką ir pan.

Istorikas - marksistas yra politinis kovotojas, kuris dalyvauja darbininkų klasės kovoje, jis apmąsto dabartį istoriškai, kad ją suprastų ir taip pakeistų pasaulį. Toks yra dialektinio materializmo (diamato) metodas.

Istorinio materializmo apibrėžimą pateikė pats Marksas: "socialinėje veikloje žmonės užmezga santykius, kurie yra determinuoti ir būtini, nepriklausomai nuo jų valios, tai yra gamybinius santykius, atitinkančius materialinių gamybos jėgų išsivystymo lygį. Šių gamybinių santykių visuma sukuria visuomenės ekonominę stuktūrą,...