Mandagumo ugdymas ir jo samprata šeštais gyvenimo metais

 5
Microsoft Word 89 KB
11 puslapiai

Vaiko kalba sestais gyvenimo metais. Vaiko kalba sestais gyvenimo metais.

VILNIAUS KOLEGIJA
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS


MANDAGUMO UGDYMAS IR JO SAMPRATA
ŠEŠTAIS GYVENIMO METAIS

KURSINIS DARBAS

Ikimokyklinio ugdymo
4tj grupės studentė – Lidija Molevičienė

Dėstytoja – Dalia Šlapelienė

2004 – 2005 m.m.
1.

Įvadas

2.
Teorinė dalis

3; 4; 5.
Praktinė dalis

6; 7; 8; 9.
Baigiamoji dalis

10.
Apibendrinimas

11.
Tyrimas

12 – 18.
Išvados

. 19
Pasiūlymai

. 20
Literatūra

. 21
Priedai

2.

Įvadas

Dirbant pedagoginį darbą kasdieną tenka matyti netinkamą vaikų elgesį
ir tarpusavyje, ir su tėvais, ir su suaugusiais žmonėmis
Norėdama išspręsti mūsų grupės problemą ir surati sprendimo būdus,
pasirinkau šią temą:
,,Mandagumo ugdymas ir jo samprata šeštaisiais gyvenimo metasi”.
Mandagumas – viena iš svarbiausių žmogaus savybių. Tai ir geras
išsiauklėjimas, dėmesingumas, jautrumas kitiems, tolerancija, taktas,
korektiškumas, delikatumas. Mandagumas – išreiškiamas, balso intonacija,
veido išraiška, žodžiais

3.

Teorinė dalis

Kad auklėjimas žmogui

galėtų būti antrąją prigimtimi,
reikia, kad auklėjimo idėjos
virstų auklėtinių įsitikinimais,
įsitikinimas – įpročiais,
o įpročiai – polinkiais.

K. Ušinskis

Didėjant civilizacijai, vis svarbesnį vaidmenį visuomenės gyvenime ima
vaidinri dorovinis pradas. Dorovinis auklėjimas yra tikslingas ir
sistemingas dorovinės sąmonės, dorovinio elgesio bei jo motyvų ir dorovinių
jausmų ugdymas. Šio auklėjimo pagrindas – bendražmoniškos moralės normos
bei principai. O moralė – tai ypatinga visuomenės sąmonės forma ir
visuomeninių santykių rūšis.
Dorovinio auklėjimo vaidmuo ypač svarbus šiandien, mūsų visuomenės
demokratėjimo epochoje. Tokiomis sąlygomis iškyla žmogaus dvasingumo, jo
dorovinių vertybių ugdymo reikšmė. Mes suprantame, kad ne vien duona gyvas
žmogus, kad jis daugiausia gyvena tiesa ir sąžine, teisingumu ir laisve,
dorovingumu ir humanizmu.
Dorovinės vertybės perduodamos iš kartos į kartą. Perimdama jas,
jaunoji karta doroviškai bręsta. Dorovinis asmenybės brendimas – aktyvus
dorovinių vertybių įvardymo procesas, asmenybės kokybinis pozityvus kitimas
daugelio veiksmų įtakoje: aplinkos, auklėjimo, veiklos, saviauklos.
Doroviniam brendimui ypač reikšmingas yra žmogaus bendravimas su
kitais žmonėmis. Kryptingų asmenybės dorovinį brendimą užtikrina dorovinis
auklėjimas, sąveikaudamas su kitomis auklėjimo...