M k čiurlionio kūryba

Dailės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 99 KB
12 puslapiai

TURINYS

1. Įžanga ……………………………………………………………………………2
2. M. K. Čiurlionio kūrybos savitumas ……………………………………………2
3. M. K. Čiurlionio dailės stiliaus fazės ……………………………………………3
4. Įžymusis dailininko ,,Zodiakas” ………………………………………………….8
5. Čiurlionio reikšmė lietuvių dailėje ir literatūroje ………………………………11
Literatūros sąrašas ……………………………………………………………….12

MIKALOJAUS KONSTANTINO
ČIURLIONIO KŪRYBA

1. ĮŽANGA

Lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio (1875-1911) kūryba – sudėtingas, daugiabriaunis reiškinys,
ypatingas ne tik Lietuvos, bet ir visos XX amžiaus pradžios Rytų Europos
mene. Ji įstabi tematikos ir vaizdų įvairove, kūrinių meninės formos
originalumu ir įtaigumu. M.K.Čiurlionis ir archaiškas, ir labai
šiuolaikiškas. Archaiškas, nes jo paveikslų erdvėje – tūkstantmetė žmonijos
dvasinė patirtis, šiuolaikiškas, nes jo idealai aktualūs ir dabartiniam
dvasingumo pasiilgusiam žmogui. M.K.Čiurlionio gyvenimo laikas (XIX a.
pabaiga – XX a. pradžia, audringas meno srovių kaitos sūkurys), be abejo,
darė įtaką jo kūrybai, bet nė viena to meto dailės pakraipa stipriau jo
nepatraukė. Visa tai tebuvo tik fonas savitoms dailininko vizijoms ir
dvasios veržimuisi.


2. M.K. ČIURLIONIO KŪRYBOS
SAVITUMAS

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba- trapi, svajinga, kartais
naivi, bet sykiu labai originali ir nepakartojama, platesnei Europos
visuomenei iki šiol menkai tepažįstama. Čiurlioniu domėjosi nemažai ryškių
to meto asmenybių – Romain Rolland, Igor Strawinsky, Vasilij Kandinsky.
Tačiau jų kontaktai, tiesioginiai ar netiesioginiai, per kūrybą, tebuvo
trumpalaikiai, epizodiški, kaip trumpas buvo ir pats M.K.Čiurlionio
gyvenimo kelias. Dailininkas mirė, eidamas 36-uosius metus, o tapybai buvo
skirti šešeri intensyvios kūrybinės veiklos (1903 – 1909) metai. Gyvenimas
Rusijos imperijos pakraščiuose – Lietuvoje ir Lenkijoje – tiesiog nesudarė
objektyvių sąlygų Čiurlionio kūrybai plačiau garsėti. Juk tuometinė Rytų
Europos dailė taip ir neišsiveržė iš savo lokalinių ribų. Dailininko kūryba
pačioje savo gelmėje koncentravo ir kai kurias būsimas, tuo metu dar pilnai
neišsiskleidusias XX amžiaus modernizmo idėjas. Jis buvo ne tik
dailininkas poetas, romantikas, bet ir metafizikas mąstytojas. Čiurlionio
kūrybą knygose ir...