Lr socialinė politika

Referatas
 5
Microsoft Word 106 KB
13 puslapiai

Politika referatas. Politika referatas.

2. ĮVADAS

Šio grupinio darbo tikslas – išsiaiškinti, kas yra Lietuvos Respublikos socialinė politika, kuo ji užsiima, kokie jos pagrindiniai tikslai, misija. Referate pateikta daug lentelių, grafikų su satistiniais duomenimis analizuojančiais pagrindines Lietuvos Respublikos socialines problemas. Aptariamos pagrindinės vykdomos programos.
Socialinė politika apima visas priemones ir veiksmus, nustatytus atliekamus valstybės, kai žmogus bedarbis, serga, turi invalidumą, mirties atveju, pagalba šeimoms. Tai gali būti įvairios pensijos, pašalpos bedarbiams, šeimoms. Kiekviena politika yra nukreipta pagerinti socialinę ir ekonominę situaciją silpniems žmonėms.
Socialinė politika intervencijas daro į socialinės aplinkos ir materialios aplinkos pagerinimą, ekonominį vystymasi, ekologiją, pajamų gerinimą, darbo klausimus, vaikų apsaugą, moterų lygybę, būsto problemas, švietimą, sveikatą ir kt. Kiekvienos politikos kaip sudedamoji dalis yra socialinė politika. Ši politika įtakoja ir stengiasi pakeisti gyventojų socialinę politiką reikalingi pinigai, dėl to kiekviena valstybė turėtų nuspręsti kam teikia pirmumą – ekonomikos vystymuisi ar socialinei politikai.
Remiasi teisingumu, lygiateisiškumu ir laisve. Socialinė politika nuolat besikeičiantis procesas. socialinė politika remiasi įstatymais. Svarbiausias socialinės apsaugos tikslas – skatinti asmens gerovę irišsaugoti visuomeninę santvarką, todėl reformostose srytyse turėtų veikti greitai ir ryžtingai.

3. PAGRINDINIAI TERMINAI

Socialinė politika - visuma priemonių bei politinių veiksmų, kuriais siekiama socialinės gerovės; apima socialinę apsaugą bei priemones, taikomas užimtumo, mokymo bei aprūpinimo būstu srityse. (Didžiojoje Britanijoje, pavyzdžiui, tai yra valstybinė visuomenės gerovės kūrimo politika bei moksliniai jos plėtros, įgyvendinimo ir padarinių tyrimai).
Socialinė parama - pagalba, teikiama pinigais arba natūra asmenims, kurie neturi išteklių būtiniesiems poreikiams patenkinti.
Socialinė pašalpa - nesiejama su įmokomis valstybės (savivaldybės) mokama pašalpa neturintiems nustatytų pajamų asmenims. LT piniginė pašalpa, skiriama asmeniui, jei dėl tam tikrų priežasčių jo šeimos pajamos yra mažesnės už nustatytas valstybės remiamas pajamas.
Socialinė panauda - gamybos plėtimo praktika valstybėse, kuriose darbo jėga yra pigesnė (mažesnių įmokų, susijusių su socialinės apsaugos laidavimu, sąskaita), norint sumažinti gamybos sąnaudas.
Socialinė nelygybė - socialinių visuomenės hierarchijos grupių socialinės padėties skirtumai, kuriuos daugiausia lemia pajamos ir išsilavinimas.
Socialinė izoliacija -...