Lietuvos valstybingumas

Konspektas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

Valstybingumo miražai (1941 – 1990)

1941 m. birželio 22 d. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, suvešėjo viltys, kad bus galima atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Raudonoji armija, spaudžiama vokiečių, traukėsi iš Lietuvos. Tuo pasinaudojusi, pogrindinė antibolševikinė organizacija – Lietuvos aktyvistų frontas  organizavo krašto gyventojų sukilimą, kurio centru tapo Kaunas. Sukilėlių buvo apie 2030 tūkstančių, beveik 2 tūkstančiai žuvo kovose. Šį sukilimą galima vadinti jaunimo sukilimu, nes daugelis jo dalyvių buvo iki trisdešimties.

LAF siekė užimti ir kontroliuoti Lietuvos teritoriją iki Vokietijos kariuomenės įžengimo. Tai jiems iš esmės pavyko. Sukilėliai patruliavo miestų gatvėse, apšaudydavo besitraukiančius raudonarmiečius. 1941 birželio 23 d. Kauno radijas pranešė, kad sudaroma Laikinoji vyriausybė, kurios vadovu paskelbtas Juozas Ambrazevičius. Sukilimas tuo metu jau buvo išplitęs visoje Lietuvoje. Vietos gyventojai, išgirdę žinią apie Laikinosios vyriausybės sudarymą, ėmė organizuoti partizanų būrius. Šie iškeldavo trispalves, užimdavo paprastai jau tuščias buvusios vietinės valdžios patalpas, rūpinosi ginklų gavimu. Laikinoji vyriausybė per labai trumpą laiką atkūrė iki 1940 m. birželio 15 d. buvusią administracinę Lietuvos struktūrą (apskričių, valsčių ir miestų savivaldybes), suorganizavo policiją. Vyriausybės programoje deklaruotas ir privačios nuosavybės grąžinimas. Liepos 17 d. priimtas žemės denacionalizavimo įstatymas: savininkams grąžinta 60 ha žemės, o bežemiai ir mažažemiai turėjo būti aprūpinti žeme iš Valstybės fondo.

Vokietijai Laikinoji vyriausybė nepasirodė paranki. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymas neįėjo į jos planus. Vokiečių spaudžiama Laikinoji vyriausybė išsilaikė vos 6 savaites. Rugpjūčio 5 d. įvyko paskutinis jos posėdis. Generalinis komisaras A. fon Rentelnas rugpjūčio 13 d. pasirašė įsakymą dėl Laikinosios vyriausybės paleidimo. Lietuvoje įvestas civilinis vokiečių valdymas. Rugsėjo 26 d. uždarytas ir Lietuvių aktyvistų frontas.

1943 m. lapkričio 25 d. Lietuvoje įsteigtas Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK)  pasipriešinimo okupacijai centras bei aukščiausia instancija, skirta ginti lietuvių tautos teises, kalbėti tautos vardu Lietuvoje ir užsienyje, rūpintis Lietuvos valstybingumo atkūrimu. VLIK-o pirmininku išrinktas S. Kairys. Komiteto veikloje dalyvavo įvairių politinių srovių atstovai. Tačiau VLIK-as veikė trumpai – vokiečiai išsiaiškino organizacijos vadovybės sudėtį ir jau 1944 m. balandį–gegužę šeši iš devynių VLIK-o narių...