Lietuvos tarpukario laikų konstitucijos

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 72 KB
8 puslapiai

Atkurtos lietuvos valstybes pirmieji zingsniai referatas. Atkurtos lietuvos valstybes pirmieji zingsniai referatas. Tarpukario konstitucija. Tarpukario konstitucija.

I. Įvadas

Konstitucija - pagrindinis ir svarbiausias oficialiosios teisinės
galios teisės normų aktas, nustatantis valstybės organizacijos, viešosios
valdžios organizavimo ir funkcionavimo pagrindus bei įtvirtinantis
svarbiausius asmens ir valstybės santykius. Būdama kultūros sudėtine dalimi
ir jos atspindžiu, konstitucija išreiškia konkrečios žmonių bendrijos
būdingus bruožus, jos gyvenimo tradicijas, įsigaliojusią pasaulėžiūrą.
Pagal konstituciją galima spręsti ne tik apie konkrečios visuomenės teisinę
kultūrą bei ideologiją, konstitucija atspindi visapusiškus žmonių ir jų
bendrijų gyvensenos reiškinius.
Lietuva turi seną konstitucinę tradiciją. Plačiai žinomas yra Lietuvos
Statutas – Lietuvos įstatymų rinkinys. Jis remiasi senovės lietuvių
papročių teise, vėlesniais kunigaikščių įstatymais. Lietuvos Statutas virto
lyg ir mūsų konstitucija, nes teisiškai įtvirtino visuomenės ir valstybinės
santvarkos pagrindus, kai kurių valstybės valdymo ir teismo organų sudarymo
principus, sudėti ir prerogatyvas. Jis sulaukė trijų redakcijų 1529, 1566
ir 1588 metais. Paskutinis iš jų galiojo Lietuvos teritorijoje net iki
1840m.
1918 – 1940m. konstitucinės raidos etapas mums įdomus tuo, kad
tai buvo pirmieji nepriklausomos tautos žingsniai, kuriant naują valstybės
santvarką. Lietuvoje nepriklausomybės atgavimas su konstitucinio kelio
pradžia nesutapo, o nuolatinės konstitucijos teko laukti daugiau negu tris
metus. Lietuvos valstybės ir konstitucinei raidai labai didelį poveikį
turėjo išoriniai veiksniai. Šie veiksniai turėjo įtakos žmonių pažiūroms ir
politinių jėgų pasiskirstymui, o tai ir lėmė konstitucinio kelio vingiavimą
tarpukaryje.
Neginčijamu autoritetu Lietuvos Konstitucijos tyrinėjimuose laikomas
M. Romeris, kuris nuodugniai išanalizavo beveik kiekvieną konstitucijų
žodį. Žymiausias jo veikalas šitoje srityje yra „Konstitucinės teisės
paskaitos”. Iš kitų mokslininkų, tyrinėjusių Lietuvos Konstitucijas reikia
paminėti M. Maksimaitį, K. Valančių.
Rašydama darbą remsiuosi fotografuotu leidiniu „Lietuvos valstybės
konstitucijos“, Maksimaičio M., Vansevičius S. „Lietuvos valstybės ir
teisės istorija“ bei jau minėtu M. Romerio darbu.

I. Laikinųjų konstitucinių aktų laikotarpis

1. Lietuvos Tarybos 1918m. liepos 11d. Nutarimas.
Šiuolaikinių konstitucijų raida Lietuvoje siejama su valstybingumo
atgavimo siekiais. Tačiau kai XXa. antrojo dešimtmečio pabaigoje buvo
atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė, jos atkūrimo paskelbimas ne tik
nesutapo su realia konstitucinės raidos...