Lietuvos respublikos konst teismo ist dokumentas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 162 KB
22 puslapiai

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO

ĮSTATYMAS

I SKYRIUS. KONSTITUCINIO TEISMO STATUSAS

1 straipsnis. Konstitucinis Teismas - teisminė institucija

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas garantuoja
Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir
konstitucinį teisėtumą, nustatyta tvarka spręsdamas, ar įstatymai
ir kiti Seimo priimti aktai neprieštarauja Konstitucijai, taip
pat ar Respublikos Prezidento bei Vyriausybės aktai
neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.
Konstitucijos ir šio įstatymo nustatytais atvejais
Konstitucinis Teismas teikia Seimui ir Respublikos Prezidentui
išvadas.
Konstitucinis Teismas yra savarankiškas ir nepriklausomas
teismas, kuris teisminę valdžią įgyvendina Lietuvos Respublikos
Konstitucijos ir šio įstatymo nustatyta tvarka.

2 straipsnis. Įstatymai dėl Konstitucinio Teismo

Konstitucinio Teismo uždavinius, įgaliojimus ir darbo tvarką
nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir šis įstatymas.

3 straipsnis. Konstitucinio Teismo reglamentas

Konstitucinio Teismo vidaus klausimus, teisėjų profesinio
elgesio taisykles, aparato struktūrą, raštvedybą ir kitus
klausimus reguliuoja Konstitucinio Teismo reglamentas, kurį
tvirtina Konstitucinis Teismas.

4 straipsnis. Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo
tvarka

Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems
metams ir tik vienai kadencijai.
Konstitucinis Teismas kas treji metai atnaujinamas vienu
trečdaliu. Konstitucinio Teismo teisėjus, taip pat ir atnaujinant
Teismo sudėtį, skiria Seimas po lygiai iš kandidatų, kuriuos
pateikia Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Pasibaigus įgaliojimų laikui,
teisėjai savo pareigas eina tol, kol bus paskirti nauji teisėjai.
Konstitucinio Teismo pirmininką iš šio teismo teisėjų skiria
Seimas Respublikos Prezidento teikimu.

5 straipsnis. Kandidatai į Konstitucinio Teismo teisėjus

Konstitucinio Teismo teisėju gali būti skiriamas
nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis,
turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip
dešimties metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal
teisininko specialybę stažą.
Kandidatų į Konstitucinio Teismo teisėjus pavardės iki
svarstymo Seime paskelbiamos spaudoje.
Seimui teikiamas teisėjų kandidatūras svarsto Seimo
Valstybės ir teisės komitetas uždarame posėdyje ir po to savo
išvadą praneša Seimui.

II SKYRIUS. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ STATUSAS

6 straipsnis....